Augalų dauginamoji medžiaga

Titulinis Veiklos sritys Augalų dauginamoji medžiaga

AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA 


DAUGINAMOJI MEDŽIAGA – sėkla, visas augalas ar vegetatyvinė augalo dalis, skirti tam tikros veislės augalams dauginti.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), vykdydama dauginamosios medžiagos sertifikavimą, atlieka sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobavimą, mėginių ėmimą iš sertifikavimui skirtų siuntų, sėklos kokybės tyrimus, sertifikuotų sėklos siuntų vegetacinius tyrimus dėl veislės tapatumo ir veislinio grynio nustatymo bei oficialių etikečių, skirtų sertifikuotos dauginamosios medžiagos siuntų ženklinimui, išdavimą.
Dauginamosios medžiagos siuntoms, kurių kokybė atitinka minimalius kokybės reikalavimus, atsižvelgiant į augalų rūšis, išduodami sėklos sertifikatai, sėklinių bulvių sertifikatai ar sodo augalų sertifikatai.

Tarnyba atestuoja dauginamosios medžiagos tiekėjus, dauginančius, fasuojančius, perfasuojančius, įvežančius į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekiančius ją rinkai bei išduoda dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimus.

Išduoda leidimus tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, veislės sėklą.

Išduoda vienkartinius leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą sodo, dekoratyvinių augalų ir daržovių, išskyrus sėklą, dauginamąją medžiagą ir (ar) augalus, skirtus sodinti, kurie nepripažinti lygiaverčiais Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, ir (ar) augalams, skirtiems sodinti (toliau – vienkartinis leidimas).

Vykdo genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos kontrolę pasienyje ir vidaus rinkoje bei dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną pasienyje ir vidaus rinkoje.

Vykdo pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę. Ima mėginius tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiui pluoštinėse kanapėse nustatyti ir išduoda Pažymas apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatyta tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį. Įrašo pluoštinių kanapių produktų tiekėjus į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą.

Kaupia ir sistemina informaciją apie sertifikuotos dauginamosios medžiagos kiekį ir kokybę, sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobuotus plotus, pluoštinių kanapių produktus.

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius metodiškai vadovauja tarnybos struktūriniams padaliniams dauginamosios medžiagos sertifikavimo, tiekimo rinkai, sertifikuotų sėklos siuntų vegetacinių tyrimų, dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo ir priežiūros bei pluoštinių kanapių auginimo ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės srityse. Skyrius išduoda EPBO sėklos sertifikatus, spausdina oficialiais etiketes sertifikuotos dauginamosios medžiagos siuntoms ženklinti bei ūkio subjektus įtraukia į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų bei pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašus.

Dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir tiekimo rinkai kontrolę, pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolę atlieka Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai. Sertifikuotų sėklos siuntų tikrinimą atliekant vegetacinius tyrimus atlieka Kauno augalų veislių tyrimo skyrius.

Dauginamosios medžiagos tiekėjai dėl dauginamosios medžiagos sertifikavimo (sėklinių pasėlių ar sodo augalų aprobavimo, mėginių ėmimo iš sertifikavimui skirtų siuntų) ir pluoštinių kanapių auginimo (pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes, pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią ir mėginio ėmimą) turi kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninius skyrius.  • Informacija apie panaikintus sertifikatus, kurie skelbiami negaliojančiais: 2020, 2021, 2022, 2023

 

    Į viršų ↑     


Naujienų prenumerata