Agrochemija

AGROCHEMIJA


       Siekdamas užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę ir apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) Agrochemijos skyrius įgyvendina valstybės politiką augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) priežiūros srityje.

       Agrochemijos skyrius pagal savo kompetenciją siekia užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su AAP įvežimu, saugojimu, tiekimu rinkai ir naudojimu, nuostatų vykdymą. Skyrius metodiškai vadovauja Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių ir pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) specialistams. Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistai atlieka ūkio veiklos subjektų veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, o pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) specialistai atlieka AAP, įvežamų į Lietuvą iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, priežiūrą. Pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus Agrochemijos skyriaus ir regioninių skyrių specialistai nagrinėja įvairius skundus ir informaciją dėl netinkamo AAP naudojimo, saugojimo ir tiekimo rinkai.

     Agrochemijos skyrius rengia ataskaitas Lietuvos institucijoms, Europos Komisijai ir šalims narėms apie AAP saugojimo, tiekimo rinkai ir naudojimo priežiūrą. Agrochemijos skyrius rengia metinius ūkių subjektų veiklos, susijusios su AAP saugojimu, tiekimu rinkai ir naudojimu, patikrinimų planus ir teikia ataskaitas apie atliktą ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Be to, skyrius rengia ir teikia teisės aktų projektų pasiūlymus AAP priežiūros reglamentavimo srityse, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, supažindina su galiojančių ir naujai rengiamų AAP srities teisės aktų reikalavimais, dalyvauja nagrinėjant skundus.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

 • pagal kompetenciją vykdyti fizinių ir juridinių asmenų veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą, užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę;
 • vykdyti trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje vertinimą.

Skyriaus veiklos funkcijos:

 • metodiškai vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių veiklą, susijusią su:
  • augalų apsaugos produktų įvežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai veiklos priežiūra;
  • profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purkštuvų priežiūra, kad jie būtų naudojami įregistruoti ir techniškai tvarkingi;
  • geros augalų apsaugos praktikos reikalavimų laikymosi augalų apsaugos produktų naudojimo srityje priežiūra;
 • metodiškai vadovauja, koordinuoja ir kontroliuoja pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) veiklą, susijusią su įvežamų į Lietuvos Respubliką iš ne ES valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir vežamų tranzitu augalų apsaugos produktų priežiūra;
 • rengia trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimus ir juos kartu su kitose Europos Sąjungos valstybėse išduotų trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimais skelbia Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje;
 • rengia Leidimus platinti augalų apsaugos produktus ir teikia juos tvirtinti Augalininkystės tarnybos direktoriui;
 • rengia Vienkartinius leidimus įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir teikia juos tvirtinti Augalininkystės tarnybos direktoriui;
 • rengia teisės aktų projektus ir siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų funkcijų vykdymu, projektų rengimo;
 • rengia augalų apsaugos produktų patikrinimų planų projektus ir teikia juos tvirtinti Augalininkystės tarnybos direktoriui;
 • renka informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais iš Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių, ją analizuoja, apibendrina, rengia ataskaitas ir prireikus teikia Augalininkystės tarnybos vadovybei, kitiems Augalininkystės tarnybos struktūriniams padaliniams ir kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 • rengia ataskaitą Europos Komisijai ir šalims narėms apie AAP priežiūrą pagal galiojančius ES teisės aktus.  
Aktuali informacija
 • Prašymo paimti ėminį forma (Word ir PDF formatu)
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodami leidimai 
 
Visi prašymai dėl leidimų išdavimo gali būti pateikiami:
 • Vienkartinis leidimas Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams įvežti iš ne Europos Sąjungos valstybių
 • deklaracijos (prašymo) forma:
 • PDF formatu arba Word formatu

Valstybinės augalininkystės tarnybos išduoti leidimai:

 

Į viršų ↑


Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimų išdavimas ir paskelbimas Tarnybos interneto svetainėje

 

 Trąšos ir dirvožemio gerinimo priemonės tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje

Į viršų ↑


Tręšiamieji produktai

Prašymas įtraukti tręšiamąjį produktą  į Tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą

Tręšiamųjų produktų uždraustų pateikti ir tiekti rinkai bei naudoti sąrašas


Informacinės rinkmenos

Naujienų prenumerata