Agrochemija

AGROCHEMIJA


Siekiant užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę ir apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Agrochemijos skyrius įgyvendina valstybės politiką augalų apsaugos produktų (toliau – produktai) ir trąšų bei tręšiamųjų produktų (toliau – trąšos) priežiūros srityje.

       Tarnyba išduoda leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais ir Vienkartinius leidimus įvežti augalų apsaugos produktus ne iš Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių; teikia pasiūlymus dėl mokslo tiriamųjų darbų atlikimo aktualiomis produktų kontrolės temomis; bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis mokslo institucijomis, organizacijomis ir kitomis įstaigomis; dalyvauja įvairiuose šalies ir užsienio mokymo, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, ekspertų darbo grupėse, susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose produktų ir trąšų įvežimo, saugojimo, prekybos, pakavimo-ženklinimo ir naudojimo kontrolės klausimais.

       Agrochemijos skyrius pagal savo kompetenciją siekia užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su produktų bei trąšų kontrole, vykdymą ir dalyvauja užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę. Skyrius metodiškai vadovauja, organizuoja mokymus Tarnybos regioninių skyrių (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus) specialistams, kurie vykdo augalų apsaugos produktų ir trąšų įvežimo, saugojimo, prekybos, pakavimo-ženklinimo, naudojimo, apskaitos kontrolę ir taiko administracines poveikio ir kitas teisines priemones už pažeidimus. Tarnybos regioninių skyrių specialistai atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikties Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams įvertinimus ir renka statistinius duomenis apie per metus parduotą produktų kiekį; atlieka tręšimo planų bei trąšų laikymo, naudojimo ir apskaitos atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimus; vykdo produktų mėginių paėmimą bei pristatymą įgaliotai laboratorijai dėl jų atitikties ir kokybės nustatymo. Pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus Tarnybos regioninių skyrių specialistai nagrinėja įvairius skundus ir informaciją dėl netinkamo produktų ir trąšų naudojimo, saugojimo, pakavimo-ženklinimo ir prekybos.

     Agrochemijos skyrius rengia ataskaitą Europos Komisijai ir šalims narėms apie produktų kontrolę bei produktų, įvežamų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, statistines suvestines. Skyrius, bendradarbiaudamas su Tarnybos Fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postais, kaupia ir sistemina duomenis apie trąšų kiekius, įvežamus iš trečiųjų šalių, rengia metinius produktų ir trąšų kontrolės planus ir teikia ataskaitas apie atliktą produktų ir trąšų kontrolę, vykdo kasmetinę trąšų naudojimo analizę ir stebėseną. Be to, skyrius rengia ir teikia teisės aktų projektų pasiūlymus produktų kontrolės ir tiekiamų trąšų reglamentavimo srityse, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, dalyvauja nagrinėjant skundus, susijusius su produktų ir trąšų tiekimo rinkai, naudojimo klausimais, supažindina su galiojančių ir naujai rengiamų produktų ir trąšų srities teisės aktų reikalavimais.  
Aktuali informacija
Jei informacinė sistema neveikia, apie gedimą prašome pranešti el. paštu pagalba@vatzum.lt
 • Registruotų augalų apsaugos produktų, kurie klasifikuojami kaip labai toksiški ir toksiški, sąrašas:
  • Fumigantai:
   • Degesch Magtoxin Plokštelės/Juostelės
   • Detia-Gas-Ex B
   • Magtoxin tabletės
   • Phostoxin tabletės
   • Quickphos Pellets 56 GE
   • Quickphos Tablets 56 GE
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodami leidimai 
 
Visi prašymai dėl leidimų išdavimo gali būti pateikiami:

Ką būtina žinoti norint įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių

Informacija apie valstybinės rinklavos dydžius ir jų apmokėjimą

Valstybinės augalininkystės tarnybos išduoti leidimai:

 

Informacinės rinkmenos

Naujienų prenumerata