Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Titulinis Struktūra ir kontaktai Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ IR DEPARTAMENTŲ DIREKTORIŲ 2016 M. STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Direktoriaus pagrindinės metų veiklos  užduotys:    

1. Koordinuoti Fitosanitarinės stebėsenos programos įgyvendinimą.

2. Koordinuoti augalų apsaugos produktų modulio sukūrimą ir integravimą į Informavimo, konsultavimo ir mokymų įnformacinę sistemą, vykdant bendrą projektą su Žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

3.Koordinuoti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sitemos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) bei Augalų dauginamosios medžiagos posistemės sukūrimą.

4. Užtikrinti pasirengimą priežiūros auditui Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje (skyriuje).

5. Koordinuoti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos metinio veiklos plano įgyvendinimą.

6. Didinti regioninių skyrių veiklos efektyvumą.

 

Direktoriaus pavaduotojo A. Basiulio pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Organizuoti ir kontroliuoti Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) kokybės vadybos sistemos dokumentų pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau - ISTA) taisyklių reikalavimų keitimą ir pasirengimą 2016 m. perakreditavimui.

2. Organizuoti ir kontroliuoti 8 įvairių augalų rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimų metodikų projektų parengimą ir suderinimą iki I ketvirčio pabaigos. Koordinuoti naujų metodikų įgyvendinimo stebėseną augalų vegetacijos metu (balandžio - rugsėjo mėn.).

3. Organizuoti ir kontroliuoti pasiūlymo dėl AVTS žmogiškųjų išteklių optimizavimo parengimą ir suderinimą iki II ketvirčio pabaigos.

4. Organizuoti ir kontroliuoti 10 teisės aktų, reglamentuojančių  sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų tiekimo rinkai reikalavimus, tiekiamų rinkai javų sėklos kokybės reikalavimus, sėklinių bulvių aprobavimą, javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimą, dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarką ir kt. pakeitimų projektų parengimą ir suderinimą iki IV ketvirčio pabaigos.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais organizuojant susitikimus ir dalyvaujant jų organizuotuose renginiuose, teikiant aktualią informaciją bei metodinę pagalbą.

 

Direktoriaus pavaduotojos R.Rimkutės pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Pagal kompetenciją koordinuoti ir kontroliuoti Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) pasirengimą ir dokumentų bei duomenų pateikimą Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų priežiūros (auditui) (pagal standarto ISO 17025 reikalavimus).

2. Užtikrinti, kad būtų tobulinamas teisinis reglamentavimas fitosanitarijos ir augalų apsaugos srityse, koordinuoti teisės aktų projektų (projektinių pasiūlymų) rengimą.

3. Užtikrinti, kad būtų nuolat stiprinamos tarnybos teritoriniuose padaliniuose dirbančių specialistų kompetencijos fitosanitarijos ir ūkio subjektų veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai ir naudojimo priežiūra, srityse.

4. Per einamuosius metus pateikti pasiūlymą tarnybos direktoriui dėl pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų vykdomų funkcijų optimizavimo ir / arba efektyvesnio žmogiškųjų išteklių panaudojimo.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Bendrųjų reikalų departamento direktoriaus R. Spruntulio pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Kontroliuoti departamento struktūrinių padalinių planų įgyvendinimą.

2. Koordinuoti ir kontroliuoti Augalų apsaugos produktų modulio sukūrimą ir integravimą į Informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinę sistemą (IKMIS), vykdant bendrą projektą su Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

3. Koordinuoti ir kontroliuoti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sitemos modulio (apimančio Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) bei Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus atliekamų funkcijų perkėlimo į elektroninę erdvę) sukūrimą.

4. Koordinuoti ir kontroliuoti Fitosanitarinio registro informacinės sistemos (toliau - FRIS) sukurtų modulių tobulinimą ir naujų modulių kūrimą.

5.Koordinuoti ir kontroliuoti, Veiksmų registravimo žurnalo funkcionavimą bei duomenų saugumą.

Finansų departamento direktorės D.Veličkienės  pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Užtikrinti Tarnybos teisingą finansinių atskaitų rinkinio už 2015 m. parengimą ir duomenų įvedimą į VSAKIS.

2.Užtikrinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato Ozo g. 4A Vilniuje rekonstravimo finansavimą.

3. Užtikrinti duomenų apie sumokėtas baudas E-baudos apskaitą.

4. Užtikrinti teisingą ir savalaikį neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensavimą.

5. Koordinuoti valstybės rinkliavų peržiūrėjimą 2016 m.

6. Kontroliuoti biudžeto lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad visi 2016 m. skirti asignavimai būtų efektyviai panaudoti iki metų pabaigos.


Naujienų prenumerata