Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Titulinis Struktūra ir kontaktai Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ IR DEPARTAMENTŲ DIREKTORIŲ 2018 M. STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

Direktoriaus pagrindinės metų veiklos  užduotys:    

1. Užtikrinti Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) kūrimo ir diegimo eigą kaip numatyta VATIS projekto vykdymo plane.

2. Optimizuoti Augalininkystės tarnybos struktūrą.

3. Organizuoti Augalininkystės tarnybos vykdomų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimų atlikimo funkcijų perdavimą kitai Žemės ūkio ministerijos įgaliotai institucijai.

4. Gerinti ūkio subjektų veiklos priežiūros kokybę.

5. Vykdyti administracinės ir veiklos priežiūros (patikrinimų) naštos mažinimą ūkio subjektams

bei skaidrinti tarnybos vykdomos veiklos procesus.

6. Užtikrinti  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimų atitikimą tvarkant asmens duomenis atliekant Tarnybai pavestas funkcijas.

 

Direktoriaus pavaduotojo A. Basiulio pagrindinės metų veiklos užduotys:

 

1. Organizuoti ir kontroliuoti duomenų perdavimą tarptautinei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai apie augalų veisles, įrašytas į Nacionalinį augalų 2018 m. sąrašą.

2. Atsižvelgiant į laboratorijų tinklo optimizavimo eigą, per 2018 metus organizuoti ir kontroliuoti grūdų kokybės ir rinkos kontrolės priežiūros bei sėklos mėginių ėmėjų  funkcijų perdavimą iš APKTL(S) kitiems Tarnybos padaliniams.

 3. Organizuoti ir kontroliuoti Grūdų analizatorių parodymų teisingumo tikrinimo grūdų kontroliniais mėginiais tvarkos keitimo procesą.

 4. Koordinuoti APKTL(S) kokybės vadybos sistemos dokumentų pagal ISTA taisyklių reikalavimus keitimų vykdymą, vadovaujantis naujausiais ISTA taisyklių keitiniais.

5. Kontroliuoti 2018 m. gegužės 16-18 d. vyksiančio Europos Sąjungos viršūnių ir EFTA/EEA sėklas sertifikuojančių institucijų susitikimo  (ESCAA) pasirengimo darbus.

Direktoriaus pavaduotojos R.Rimkutės pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Išanalizuoti Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) naudojamų cheminių reagentū ir kitų laboratorinių medžiagų apskaitos sistemą ir pateikti siūlymus dėl jos tubulinimo.

2. Užtikrinti Žemės ūkio ministerijos 2017 m. atlikto audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, susijusių su kuriuojamų padalinių veikla, įgyvendinimą iki 2018 m. gruodžio 31 d.

3. Užtikrinti, kad per 3 mėn. nuo žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Augalų apsaugos produktų saugojimo, teikimo rinkai, naudojimo taisyklių būtų parengtas augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminių ėmimo tvarkos aprašo (metodikos) projektas.

4. Užtikrinti, kad, būtų išnagrinėti galiojantys žemės ūkio ministro įsakymai, susiję privalomais ūkio subjektų finansiniais tikrinimais (į kuriuos perkeltos ES direktyvų nuostatos) ir pateiktas pasiūlymas ir / ar informacija dėl minėtų teisės aktų pakeitimo galimybių.

 

Bendrųjų reikalų departamento direktoriaus R. Spruntulio pagrindinės metų veiklos užduotys:

1. Koordinuoti Tarnybos informacinės sistemos (VATIS) kūrimo eigą.

2. Koordinuoti bendro projekto su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba IKMIS įgyvendinimo eigą.

3. Optimizuoti Tarnybos turto naudojimą.

4. Užtikrinti, kad būtų tobulinama tarnybos veikla departamento atsakomybės srityje.

 


Naujienų prenumerata