Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Titulinis Paslaugos Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Struktūrinis padalinys, atsakingas už administracinės paslaugos teikimo aprašymo rengimą ir pildymą
FITOSANITARIJA
1. Fitosanitarinio sertifikato išdavimas Fitosanitarijos skyrius
2. Leidimo išsirašyti augalo pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimas Fitosanitarijos skyrius
3. Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas Fitosanitarijos skyrius
4. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla dublikato išdavimas Fitosanitarijos skyrius
5. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas Fitosanitarijos skyrius
6. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla pakartotinis išdavimas Fitosanitarijos skyrius
7. Pažymos apie šviežių vaisių ir daržovių neatitiktį išdavimas Fitosanitarijos skyrius
8. Pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimas Fitosanitarijos skyrius
9. Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikato išdavimas Fitosanitarijos skyrius
10. Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas Fitosanitarijos skyrius
11. Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimo išdavimas Fitosanitarijos skyrius
12. Registravimo fitosanitariniame registre pažymėjimo papildymas / patikslinimas Fitosanitarijos skyrius
13. Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimo pripažinimas negaliojančiu Fitosanitarijos skyrius
14. Raštas dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įregistravimo IS „Vaiskoris“ duomenų bazėje Fitosanitarijos skyrius
15.
Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga Fitosanitarijos skyrius
16.
Tikrinimo akto dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo išdavimas Fitosanitarijos skyrius
17.
Augalo paso išdavimas Fitosanitarijos skyrius
18.
Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas Fitosanitarijos skyrius
19.
Pažymos apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą išdavimas Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius
20.
Sprendimas dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius
AUGALŲ APSAUGA, TRĄŠOS IR TRĘŠIAMIEJI PRODUKTAI
21.
Trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas Agrochemijos skyrius
22.
Informacijos apie Europos Sąjungos valstybės įstaigos išduotą patvirtinimą, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, paskelbimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje Agrochemijos skyrius
23.
Leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimas Agrochemijos skyrius
24.
Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas Agrochemijos skyrius
25.
Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas Agrochemijos skyrius
26.
Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimas; leidimo naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimas Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
27.
Leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus išdavimas Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
28.
Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
29.
Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimas Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
30.
Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA, GRŪDAI
31.
Sodo augalų sertifikato išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
32.
Sėklinių bulvių sertifikato išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
33.
Sėklos sertifikatų išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
34. Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
35. Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
36. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) sertifikato išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
37. Augalų dauginamosios medžiagos ženklinimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
38. Augalų dauginamosios medžiagos aprobavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
39. Įtraukimas į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
40. Pažymos apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
41. Pažymos dėl dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių išdavimas Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
42. Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatų išdavimas Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
43. Grūdų ir jų produktų kokybės sertifikatų išdavimas Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
44. Licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla išdavimas Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
45. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
   AUGALŲ VEISLĖS
 46. Teisinės apsaugos suteikimas augalo veislei Lietuvos Respublikoje  Augalų veislių skyrius
 47.  Augalo veislės įrašymas į Nacionalinį augalų veislių sąrašą  Augalų veislių skyrius
   KITA
 48.  Administracinė procedūra  Teisės ir personalo skyrius
 49.  Archyvinių duomenų išdavimas  Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyrius

Naujienų prenumerata