Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Titulinis Paslaugos Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Struktūrinis padalinys, atsakingas už administracinės paslaugos teikimo aprašymo rengimą ir pildymą
FITOSANITARIJA
1.

Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

Prašymas dėl fitosanitarinio sertifikato išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
2.

Leidimo išsirašyti augalo pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimas

Prašymas dėl leidimo išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
3.

Leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimas

Prašymas dėl leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
4.

Pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimas

Prašymas dėl pažymos dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
5.

Sprendimas dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams

Prašymas dėl atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikato išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
6.

Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas

Prašymas dėl teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
7.

Registravimo fitosanitariniame registre duomenų tvarkymas

Prašymas dėl registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
8.

Prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimas veiksminga

Prašymas dėl prekiautojo šviežiais vaisiais ir daržovėmis įdiegtos savikontrolės sistemos pripažinimo veiksminga per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
9.

Tikrinimo akto dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo išdavimas

Prašymas dėl realizuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo tikrinimo akto išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
10.

Augalo paso išdavimas

Prašymas dėl augalo paso išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
11.

Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimas

Prašymas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimo išdavimo per VATIS

Fitosanitarijos skyrius
12.
Pažymos apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų judėjimą išdavimas Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius
13.
Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas augalams ir augaliniams produktams Pasienio kontrolės koordinavimo skyrius
AUGALŲ APSAUGA, TRĄŠOS IR TRĘŠIAMIEJI PRODUKTAI
14.

Trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas ir (ar) informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones paskelbimas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje per VATIS

Agrochemijos skyrius
15.

Kitos ES valstybės įstaigos išduoto patvirtinimo, kad tam tikra trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė leistina naudoti ekologinėje gamyboje, paskelbimas tarnybos tinklalapyje www.vatzum.lt

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas ir (ar) informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones paskelbimas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje per VATIS

Agrochemijos skyrius
16.

Leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimas

Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo išdavimo per VATIS

Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą pažeidimą per VATIS
Agrochemijos skyrius
17.

Vienkartinio leidimo įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimas

Dėl vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimo per VATIS

Dėl vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą pažeidimą per VATIS

Agrochemijos skyrius
18.

Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas

Dėl vienkartinio leidimo purkšti iš oro išdavimo per VATIS

Dėl vienkartinio leidimo purkšti iš oro patikslinimo, galiojimo panaikinimo per VATIS
Agrochemijos skyrius
19.

Leidimo naudoti arba prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimas

Prašymas naudoti arba prekiauti augalų apsaugos produktais tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams per VATIS

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
20.

Leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus išdavimas

Prašymas dėl leidimo mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų eksperimentus ar bandymus išdavimo per VATIS

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
21.

Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas

Prašymas dėl augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimo per VATIS

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
22.

Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimas

Prašymas dėl gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimo per VATIS

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
23.

Leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui išdavimas

Prašymas dėl leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimui per VATIS

Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius
AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA, GRŪDAI
24.

Sodo augalų sertifikato išdavimas

Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
25.

Sėklinių bulvių sertifikato išdavimas

Prašymas paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti per VATIS

Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
26.

Sėklos sertifikatų išdavimas

Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS

Prašymas pažeminti dauginamosios medžiagos kategoriją per VATIS
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
27.

Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą išdavimas

Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
28.

Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas

Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymas pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
29.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) sertifikato išdavimas

Prašymas išduoti EBPO sertifikatą per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
30.

Augalų dauginamosios medžiagos ženklinimas

Prašymas atspausdinti etiketes per VATIS

Prašymas atspausdinti sėklinių bulvių etiketes per VATIS

Prašymas atspausdinti sodo augalų dauginimosios medžiagos etiketes per VATIS

Prašymas suteikti numerius etiketėms ar serijos numerius fasuotėms per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
31.

Augalų dauginamosios medžiagos aprobavimas

Prašymas aprobuoti sėklinius pasėlius per VATIS

Prašymas nustatyti sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybę per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
32.

Įtraukimas į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą

Prašymas įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą per VATIS

Prašymas išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
33.

Pažymos apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį išdavimas

Pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią per VATIS

Pranešimas apie numatomas auginti pluoštines kanapes per VATIS

Pranešimas apie įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes sodininkystės tikslais per VATIS
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
34.

Pažymos dėl dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių išdavimas

Prašymas paimti mėginį iš sėklos siuntos per VATIS

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius
35.

Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) sertifikatų išdavimas

Prašymas atlikti sėklos mėginių kokybės tyrimus (ISTA mėlynojo sertifikato išdavimui) per VATIS

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
36.

Grūdų ir jų produktų kokybės sertifikatų išdavimas

Prašymas išduoti grūdų kokybės sertifikatus per VATIS

Prašymas išduoti grūdų produktų kokybės sertifikatus per VATIS

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
37.

Licencijos verstis licencijuoto grūdų, bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas

Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla išdavimas per VATIS

Prašymas dėl licencijos išdavimo verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla per VATIS
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius), Fitosanitarijos skyrius
38.

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas

Prašymas atlikti augalininkystės produktų mėginių kokybės tyrimus per VATIS

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)
   AUGALŲ VEISLĖS
 39. Teisinės apsaugos suteikimas augalo veislei Lietuvos Respublikoje  Augalų veislių skyrius
 40.

 Augalo veislės įrašymas į Nacionalinį augalų veislių sąrašą

Prašymas pratęsti augalo veislės įrašymo Nacionaliniame augalų veislių sąraše terminą per VATIS

Prašymas išbraukti augalo veislę (-es) iš Nacionalinio augalų veislių sąrašo ar iš Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo per VATIS
 Augalų veislių skyrius
                                                                      ARCHYVAI                                                                   
 41. 

Archyvinių duomenų išdavimas                                                  

        Bendrųjų reikalų skyrius      

Naujienų prenumerata