Naujienos

Titulinis Naujienos Privalomosios registracijos ir techninės apžiūros reikalavimai bus taikomi ne tik purkštuvams, bet ir kitai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai
2020 m. rugsėjo 11 d.

Privalomosios registracijos ir techninės apžiūros reikalavimai bus taikomi ne tik purkštuvams, bet ir kitai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) informuoja, kad įgyvendinant 2019 m. atlikto Europos Komisijos (toliau – EK) audito dėl tausaus pesticidų naudojimo rekomendacijas, 2020 m. birželio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-464 buvo pakeistos Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės (toliau – taisyklės), kurios įsigalios š. m. spalio 1 d.

Primename, kad EK audito metu konstatuota, kad 2001 m. patvirtintose Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklėse nėra nurodyta, kad reikia privalomai tikrinti stacionarią augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, naudojamą gamybos patalpose ir technologiniuose procesuose. Į taisykles nėra įtraukta ir kitokios rūšies purškimo įranga (sėklų beicavimo įranga ir kt.). EK auditoriai pabrėžė, kad tausaus pesticidų naudojimo direktyva (2009/128/EB) turi būti įgyvendinta tinkamai bei nurodė Žemės ūkio ministerijai užtikrinti, kad siekiant tausiojo pesticidų naudojimo būtų dirbama tik su tinkama pesticidų purškimo įranga, kuriai atlikta reikiama techninė apžiūra.

Atkreipiame dėmesį, kad taisyklių pakeitimai numato, jog bus tikrinami ne tik profesionaliai naudojami lauko ir sodo purkštuvai, bet ir kitos profesionaliam naudojimui skirtos apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (toliau – apdorojimo įranga) rūšys, tokios kaip:

  • purkštuvai su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu (apibrėžti Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-2), įskaitant sumontuotus sėjamosiose ar sodinamosiose bei traukiniuose ar orlaiviuose; 
  • stacionarūs ir pusiau stacionarūs purkštuvai (apibrėžti Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-4), įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas;
  • birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinos. 

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant tinkamai įgyvendinti naujus taisyklėse įtvirtintus reikalavimus tiek įmonėms, atliekančioms apdorojimo įrangos technines apžiūras, tiek ūkio subjektams, turintiems ir naudojantiems išvardytą profesionaliam naudojimui skirtą apdorojimo įrangą, kurią bus reikalinga registruoti ir atlikti jos techninę apžiūrą, bus teikiamos visokeriopos konsultacijos. Dėl konsultacijų galima kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyrių, kontaktai yra Augalininkystės tarnybos interneto tinklalapyje www.vatzum.lt.

Detaliau susipažinti su taisyklėmis galite internete, adresu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.130DA9AC7444?faces-redirect=true

 

Sekite mūsų naujienas Facebook paskyroje


Naujienų prenumerata