Naujienos

Titulinis Naujienos Pakeista dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarka
2017 m. vasario 6 d.

Pakeista dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarka

Pakeistame dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos apraše numatyta, kad į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) administruojamą Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą bus įrašomi asmenys, kurie daugina, fasuoja, perfasuoja dauginamąją medžiagą ir tiekia ją rinkai, bei asmenys, kurie įveš dauginamąją medžiagą į Lietuvą ir taip pat tieks ją rinkai.

Pakeista tvarka, kurią žemės ūkio ministras patvirtintino atsižvelgdamas į Europos Komisijos direktyvos nuostatas dėl tiekėjų ir veislių registracijos ir bendrojo veislių sąrašo, parengta siekiant optimizuoti atestuotų tiekėjų priežiūrą bei suteikti atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams galimybę užsiimti papildoma su sėklininkyste susijusia veikla ar tiekti rinkai kitų augalų grupių dauginamąją medžiagą, nei jie yra atestuoti.

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu

Prašymą dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju galima užpildyti Elektroninių valdžios vartų svetainėje arba pateikti atitinkamam Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui. Jei nusprendusiems pildyti elektroninę prašymo formą tiekėjams prireiktų pagalbos, tereikia paspausti ženklą „?“, ir atsidarys specialūs langai, kuriuose pateikta papildoma informacija.

Jei atestuoti tiekėjai norės pakeisti vykdomos veiklos sritį ir (arba) tiekiamas rinkai augalų grupes, jie turės užpildyti atitinkamą Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymą. Šio prašymo formą galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje (skiltyje Paslaugos/Prašymai). Prašymus priims tiekėjo veiklos vietoje veikiantys Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai, o Atestuoto tiekėjo įvertinimą jo veiklos vietoje atliks Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Atestavimo komisija.

Jei tiekėjas atitiks teisės aktų reikalavimus, komisija siūlys Augalininkystės tarnybos direktoriui pakeisti šio tiekėjo vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes bei išduoti naują Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą. Pažymėjimas bus išduodamas sumokėjus už atestavimą pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus įkainius. Atnaujinta informacija bus skelbiama Atestuotų tiekėjų sąraše, o anksčiau išduotas pažymėjimas nustos galioti.

Keičiasi ir informacija, kuri pateikiama pažymėjime. Jame bus nurodomos tiekėjo veiklos sritys (dauginimas, įvežimas, fasavimas, perfasavimas, tiekimas rinkai) bei tiekiamos rinkai augalų grupės: javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių, runkelių, sėklinių bulvių, grikių, daržovių sėklos, taip pat daržovių, išskyrus sėklą, dekoratyvinių, sodo, gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų dauginamosios medžiagos.

Atsižvelgiant į atestuotų tiekėjų pasiūlymus, pakeista sąrašo apie augintojus, kurie pagal dauginimo sutartį augina ir ruošia atestuotam tiekėjui dauginamąją medžiagą, pateikimo data. Nuo šiol augintojų sąrašą Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui tiekėjas turės pateikti iki einamųjų metų birželio 1d.

Atestuotiems tiekėjams – naujos prievolės

Pakeistame dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos apraše numatyta, kad Augalininkystės tarnybai paprašius atestuotas tiekėjas turės raštu pateikti informaciją apie tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kiekius, o planuodamas įvežti sėklą iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių apie tai raštu informuoti Augalininkystės tarnybą ir nurodyti planuojamą įvežti augalų rūšį, veislę, kilmės šalį, sėklos siuntos dydį, įsivežimo datą bei sandėliavimo vietą.

Pasikeitus tiekėjo teisiniam statusui, pavadinimui, vardui ar pavardei, gyvenamajai vietai ar buveinės adresui, per 10 darbo dienų nuo šių pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų ar Ūkininkų ūkių registre dienos, apie tai jis raštu privalo informuoti Augalininkystės tarnybą.

Įsigaliojus pakeistam tvarkos aprašui Augalininkystės tarnybai suteikta teisė atestuotą tiekėją išbraukti iš Atestuotų tiekėjų sąrašo, jei viešai bus paskelbta ar iš kitų įstaigų gauta informacija, kad jis nutraukė veiklą, yra likviduotas ar išregistruotas iš Juridinių asmenų registro arba ūkininko ūkis išregistruotas iš Ūkininkų ūkių registro. Iš Atestuotų tiekėjų sąrašo tiekėjas bus išbraukiamas ir tais atvejais, jei per nustatytą terminą nepašalins trūkumų, nustatytų ankstesnio patikrinimo metu.

Daugiau informacijos info@vatzum.lt


Naujienų prenumerata