Naujienos

Titulinis Naujienos ES rinkoje – saugios ir veiksmingos trąšos
2022 m. rugpjūčio 3 d.

Reglamento 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės, tikslai yra:

 • Atverti bendrąją rinką tręšiamiesiems produktams, kuriems šiuo metu netaikomos harmonizuotos taisyklės, pavyzdžiui, organinėms ir organinėms-mineralinėms trąšoms, dirvožemį gerinančioms medžiagoms, inhibitoriams, augalų biostimuliatoriams, auginimo terpei ir mišiniams;
 • Nustatyti bendrąsias tręšiamųjų produktų saugos, kokybės ir ženklinimo taisykles;
 • Nustatyti toksiškų teršalų priimtinas ribas. Tai užtikrins aukštą dirvožemio apsaugos lygį ir sumažins pavojų sveikatai bei aplinkai, leis gamintojams pritaikyti savo gamybos procesą prie naujų ribinių verčių;
 • Palaikyti neprivalomą derinimą, nes jis netrukdo tiekti vidaus rinkoje nesuderintus tręšiamuosius produktus pagal nacionalinius įstatymus ir bendrąsias laisvo judėjimo taisykles.

Reglamentu praplečiama taikymo sritis, apimant ir trąšas, pagamintas iš perdirbtų ir organinių medžiagų. Taigi Reglamentas taikomas septynių kategorijų tręšiamiesiems produktams:

 • trąšoms:
  • neorganinėms trąšoms,
  • organinėms-mineralinėms trąšoms,
  • organinėms trąšoms;
 • dirvožemį gerinančioms medžiagoms;
 • kalkinimo medžiagoms;
 • auginimo terpei;
 • inhibitoriams;
 • augalų biostimuliatoriams;
 • tręšiamųjų produktų mišiniams.

Reglamentas nebus taikomas šalutiniams gyvūniniams produktams arba jų gaminiams, kuriuos pateikus rinkai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimai ir augalų apsaugos produktams, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009.

Reglamento taisyklės taikomos tręšiamųjų produktų kūrimui, gamybai ir pateikimui ES rinkai, tačiau jos netaikomos ES tręšiamųjų produktų naudojimui ar jų naudojimo būdui nustatyti.

Reglamentu nustatomos taisyklės dėl ES tręšiamųjų produktų, pažymėtų CE ženklu įskaitant reikalavimus dėl:

  • didžiausių leistinų teršalų ir patogenų koncentracijų;
  • mažiausio maisto medžiagų kiekio ir kitų svarbių savybių, atsižvelgiant į produkto kategoriją;
  • ženklinimo.

Gamintojų pareigos:

Pateikdami rinkai ES tręšiamuosius produktus gamintojai turi užtikrinti, kad jie būtų sukurti ir pagaminti laikantis reikalavimų nurodytų Reglamento I ir II prieduose.

Prieš pateikdami ES tręšiamuosius produktus rinkai, gamintojai turi parengti techninius dokumentus ir atlikti atitikties vertinimo procedūrą arba pavesti ją atlikti įgaliotajam atstovui. Jeigu atliekant atitikties vertinimo procedūrą nustatoma, kad ES tręšiamasis produktas atitinka šiame reglamente nustatytus taikytinus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir pažymi jį CE ženklu. ES atitikties deklaracija reikalinga, kad būtų užtikrinta veiksminga prieiga prie informacijos rinkos priežiūros tikslais, informacija apie atitiktį visiems Sąjungos aktams, kurie taikomi ES tręšiamiesiems produktams.

ES atitikties deklaraciją gali parengti tik gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, todėl gavęs prašymą, gamintojas turi pateikti kitiems ekonominės veiklos vykdytojams (importuotojams ir platintojams) ES atitikties deklaracijos kopiją.

Gamintojai turi užtikrinti, kad su ES tręšiamaisiais produktais būtų pateikiama pagal Reglamento 2019/1009  III priedą reikalaujama informacija. Jeigu ES tręšiamasis produktas tiekiamas pakete, informacija pateikiama ant to paketo atspaustoje etiketėje. Informacija, kuri negali būti pateikiama ant etiketės, pateikiama atskirame prie to paketo pridedamame informaciniame lapelyje. Toks informacinis lapelis laikomas etiketės dalimi. Jeigu ES tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, visa informacija pateikiama informaciniame lapelyje. Etiketę ir informacinį lapelį turi būti galima patikrinti, kai ES tręšiamasis produktas tiekiamas rinkai.

Importuotojų pareigos

Importuotojai rinkai gali pateikti tik reikalavimus atitinkančius ES tręšiamuosius produktus.

Prieš pateikdami ES tręšiamąjį produktą rinkai, importuotojai turi įsitikinti, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą. Jie įsitikina, kad gamintojas yra parengęs techninius dokumentus, kad su ES tręšiamuoju produktu yra pateikiami reikiami dokumentai ir, kad gamintojas yra įvykdęs ženklinimo reikalavimus.

Importuotojai ant ES tręšiamojo produkto pakuotės arba, jeigu ES tręšiamasis produktas tiekiamas be pakuotės, ES tręšiamojo produkto lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti.

Importuotojai, kaip ir gamintojai turi užtikrinti, kad ES tręšiamųjų produktų ženklinimas atitiktų  Reglamente nustatytus reikalavimus.

Kol atsakomybė už ES tręšiamąjį produktą tenka importuotojams, jie turi užtikrinti, kad tręšiamojo produkto laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai I arba III priede nustatytiems reikalavimams.

Prieš pateikiant į rinką CE žymeniu pažymėtus tręšiamuosius produktus ekonominės veiklos vykdytojai privalo:

 1. Įsitikinti, kad tręšiamasis produktas atitinka reikalavimus nurodytus Reglamento I ir II prieduose;
 2. Gamintojai turi parengti, o įgaliotieji atstovai, importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas parengė visus techninius dokumentus, nurodytus Reglamento IV priede;
 3. Gamintojai turi atlikti arba pavesti atlikti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas atliko) atitikties vertinimo procedūrą;
 4. Gamintojai turi parengti arba pavesti parengti įgaliotiesiems atstovams, o importuotojai ir platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas parengė ES atitikties deklaraciją;
 5. Gamintojai, jų įgaliotieji atstovai ir importuotojai turi paruošti, o platintojai įsitikinti, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas ir importuotojas parengė) reikalavimus atitinkančią etiketę ir paženklinti tręšiamąjį produktą CE ženklu.

Atkreipiame dėmesį, kad Reglamento  III priede yra nustatyti nauji CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų etiketėms taikomi reikalavimai. Taip pat informuojame, kad Europos Komisija, paskelbė gairių gamintojams ir rinkos priežiūros institucijoms dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip vizualiai turi atrodyti ES tręšiamųjų produktų etiketė, ir šių etikečių pavyzdžiai.

Informuojame, kad iki šiol, iš trečiųjų šalių įvežant EB TRĄŠAS ES atitikties deklaracijos ir akredituotų laboratorijų bandymų ataskaitų patvirtinančių tręšiamojo produkto atitiktį pateikti nereikėjo.

Įsigaliojus Reglamentui reikalavimai pasikeitė ir Augalininkystės tarnybai, vykdydama iš trečiųjų šalių įvežamų CE ženklu paženklintų tręšiamųjų produktų kontrolę ji tikrins šiuos techninius dokumentus:

a)      ES atitikties deklaraciją;

b)      pagal Reglamento III priede pateiktą pavyzdį parengtą etiketę ar atitinkamą lydimąjį dokumentą;

c)      akredituotų laboratorijų bandymų ataskaitas, įskaitant produktų alyvos išlaikymo ir atsparumo detonacijai tikrinimų ataskaitas;

d)      saugos duomenų lapus (jei saugos duomenų lapai privalomi pagal Reglamentą Nr. 1907/2006).

Atkreipiame dėmesį, kad gamintojai ir importuotojai pateikiantys ir (ar) tiekiantys į rinką CE ženklu pažymėtus tręšiamuosius produktus privalo turėti ir 5 metus saugoti visus Reglamento IV priede nurodytus techninius dokumentus ir kaip nurodyta šio reglamento 8 straipsnio, 8 dalyje, kompetentingai nacionalinei institucijai, t. y. Augalininkystės tarnybai, pateikus pagrįstą prašymą, tręšiamųjų produktų platintojai turi pateikti jai popierine ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus ES tręšiamojo produkto atitikčiai šiam reglamentui įvertinti.

Pažymime, kad tręšiamiesiems produktams, pagamintiems iki Reglamento įsigaliojimo datos yra taikomas 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)  Nr. 2003/2003 dėl trąšų.

Akcentuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą, į rinką pateikiamiems ir tiekiamiems tręšiamiesiems produktams reikalavimai išlieka tie patys ir tvarka nesikeičia.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir Linkedin paskyrose.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija


Naujienų prenumerata