Naujienos

Titulinis Naujienos DĖL PHYLLOSTICTA CITRICARPA KENKĖJO IŠPLITIMO RIZIKOS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE LAIKINAI UŽDRAUDŽIAMA Į EUROPOS SĄJUNGĄ ĮVEŽTI TAM TIKRUS ARGENTINOS KILMĖS CITRUSINIUS VAISIUS
2020 m. rugpjūčio 14 d.

2020 m. gegužės – rugpjūčio mėn. valstybės narės Komisijai pakartotinai pranešė apie importo patikrinimų metu aptiktą Phyllosticta citricarpa kenksmingąjį organizmą (toliau – nurodytasis kenksmingasis organizmas) ant Argentinos kilmės Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck vaisių. Nors Argentina nuo liepos 1 d. pati uždraudė Citrus limon (L.) eksportą į Sąjungą, iš šių pakartotinių aptikimo atvejų matyti, kad Argentinoje šiuo metu galiojančių fitosanitarinių apsaugos priemonių nepakanka, kad būtų užkirstas kelias nurodytajam kenksmingajam organizmui patekti į Europos Sąjungos šalis. Todėl nurodytojo kenksmingojo organizmo buvimas ant nurodytųjų vaisių kelia nepriimtiną fitosanitarinę riziką ir tos rizikos negalima sumažinti iki priimtino lygio jokiomis šiuo metu galiojančiuose reglamentuose nustatytomis priemonėmis. Dėl šios priežasties laikinai uždrausta į Sąjungą įvežti Argentinos kilmės Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck vaisius, nepriklausomai nuo to, ar jie skirti tik pramoniniam perdirbimui į sultis, ar ne.

Laikinas draudimas bus taikomas iki 2021 m. balandžio 30 d. siekiant sumažinti nuolatinę nurodytojo kenksmingojo organizmo patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje riziką, kad Argentina galėtų patobulinti savo sertifikavimo sistemą, o Komisija atliktų jos auditą. Remiantis audito išvadomis, draudimo laikotarpio data prireikus turėtų būti patikslinta. Todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VI priedas iš dalies pakeičiamas, o Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/715 turėtų būti toliau taikomas visiems kitiems vaisiams ir atitinkamoms trečiosioms valstybėms kaip ir iki šiol.

Šį draudimą numatantis Komisijos Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1199 įsigalioja antrą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Reglamentas paskelbtas 2020 m. rugpjūčio 14 d., draudimas į Sąjungą įvežti Argentinos kilmės Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck vaisius įsigalioja nuo 2020 m. rugpjūčio 16 d.

Citrusų siuntoms iš Argentinos, kuriose yra draudžiami vaisiai ir kurios yra išsiųstos iki draudimo įsigaliojimo datos ar šiuo metu yra pakeliui į Lietuvą ar kitas Europos Sąjungos šalis, bus taikomas 20 d. nuo draudimo įsigaliojimo pereinamasis laikotarpis, kuris galios iki 2020 m. rugsėjo 5 d. Išskirtinai šioms siuntoms bus leista atvykti. Siuntoms, atvykusioms į Lietuvą ir Europos Sąjungą po rugsėjo 5 d. numatyta trumpalaikė išimtis nebebus taikoma.

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VI priedo pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VI priedas papildomas šia eilute:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck (iki 2021 m. balandžio 30 d.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina“


Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072(2) 7 straipsnyje kartu su to reglamento VI priedu nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, taip pat trečiųjų valstybių, trečiųjų valstybių grupių arba trečiųjų valstybių konkrečių vietovių, kurioms taikomas draudimas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalyje, sąrašas.

Esant pasikeitimams dėl numatyto draudimo pratęsimo ar atšaukimo, bus pranešta atskiru informaciniu pranešimu.


Naujienų prenumerata