Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnyba informuoja apie prekių su medine pakavimo medžiaga iš Baltarusijos ir Kinijos vežimo reikalavimų pasikeitimus nuo šių metų spalio 1 d.
2018 m. spalio 5 d.

Informuojame, kad nuo š. m. spalio 1 d. įsigalioja naujas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2018/1137/ES https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&qid=1538647422818&from=LT . Valstybių narių atliekamas fitosanitarinis tikrinimas parodė, kad tam tikroms Baltarusijos ir Kinijos kilmės prekėms (toliau – nurodytos prekės) vežti naudojama medinė pakavimo medžiaga neatitiko Tarybos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20180401&qid=1538647602757&from=LT nurodytų Sąjungos reikalavimų dėl medinės pakavimo medžiagos ženklinimo, o kai kuriais atvejais taip pat buvo apkrėsta kenksmingaisiais organizmais, išvardytais tos direktyvos I priedo A dalyje https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20180401&qid=1538647602757&from=LT . Remiantis minėto sprendimo 3 straipsniu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&qid=1538647422818&from=LT , importuotojai, įvežantys nurodytas prekes (sprendimo I priedas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&qid=1538647422818&from=LT , vos sužinoję apie tokio krovinio atvežimą su medine pakavimo medžiaga (toliau – MPM) į Lietuvos Respublikos pasienio punktą, turi pateikti išankstinį pranešimą apie tokį krovinį įvežimo muitinės įstaigai arba atsakingai įvežimo punkto oficialiajai institucijai.

Siekiant įgyvendinti minėto sprendimo nuostatas, informuojame, kad asmuo, atsakingas už nurodytų Baltarusijos ir Kinijos kilmės prekių įvežimą į Lietuvos Respubliką ar Europos Sąjungą, atvykęs į Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktą privalo informuoti muitinės pareigūną arba Fitosanitarijos posto specialistą apie krovinyje gabenamą MPM.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams fitosanitarinis tikrinimas turi būti atliekamas iki muitinės procedūrų įforminimo, todėl, asmuo, atsakingas už nurodytų prekių įvežimą į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktus, nurodytas prekes su MPM turi pateikti patikrai Fitosanitarijos poste.


Naujienų prenumerata