Naujienos

Titulinis Naujienos Apie mainymąsi sėklomis
2014 m. gruodžio 10 d.

Augalo veislės sukūrimas yra sudėtingas, ilgai trunkantis procesas. Augalo veislė – tai intelektualinė nuosavybė, selekcininko turtas. Selekcininkui veislės teisinė apsauga suteikiama nustačius, kad veislė atitinka naujumo, išskirtinumo, vienodumo bei stabilumo reikalavimus ir kai jai yra suteiktas pavadinimas. Asmeniui, nesudariusiam licencinės sutarties arba negavusiam selekcininko raštiško sutikimo dėl veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimo, draudžiama atlikti bet kokius Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos 26 straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, susijusius su saugomos veislės dauginamąja medžiaga (gaminti ir dauginti; paruošti dauginimo tikslams; siūlyti parduoti; parduoti ar kitaip realizuoti; eksportuoti; importuoti; sandėliuoti). Keitimasis sėkla įeina į sąvokos „Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai“ apibrėžtį, t. y. dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

Žiniasklaidoje diskutuojant apie sėklų tiekimą rinkai ar mainus dažnai pamirštama, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose sėklos tiekimą rinkai, yra nurodytos savitosios daržovių veislės ir saugotinos veislės. Savitosios daržovių augalų veislės skirtos auginti tam tikromis agrotechninėmis, klimato ar dirvožemio sąlygomis, jos neturi tikrosios vertės komercinei augalininkystei, o saugotinos – vietinės arba išsaugotinos in situ ir tausiai naudojamos veislės, kurioms gresia genetinė erozija ir kurių genetinius išteklius būtina išsaugoti, skirtos įvairovei išlaikyti. Saugotinų ar savitųjų veislių sėkla gali būti tiekiama rinkai. Tačiau tiekėjai turi žinoti, kad šios veislės turi būti įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą, o saugotinos veislės sėklos gali būti tiekiamos rinkai tik kilmės rajone ar patvirtintuose kilmės rajonuose.

Dauginti ir tiekti rinkai sėklą gali tik atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai, kurie yra įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą. Rinkai galima tiekti sertifikuotą javų, sėklinių bulvių, pašarinių augalų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų, grikių, daržovių sėklą, komercinės kategorijos pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą ar patvirtintą kaip standartinės kategorijos daržovių sėklą ir tik tų augalų veislių, kurios yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą, o grikių sėklą, kuri įrašyta ir į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veislių, tinkamų sertifikuoti, sąrašą. Tiekiamos rinkai sertifikuotos sėklos fasuotės turi būti sandariai uždarytos ir paženklintos oficialios institucijos etiketėmis (jeigu sėklą sertifikavo Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), tai Augalininkystės tarnybos etiketėmis), daržovių standartinės kategorijos sėklos fasuotės – tiekėjo etiketėmis, kurios patvirtina, kad sėklos kokybė atitinka nustatytus reikalavimus. Kai daržovių rūšis nėra nurodyta Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų apraše (pvz., paprastųjų krapų sėkla), tokia sėkla neskirstoma į kategorijas ir jos tiekimą rinkai reglamentuoja Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Tiekiant rinkai gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklą, kurių tiekimą rinkai reglamentuoja nurodytas teisės aktas, fasuotės turi būti paženklintos tiekėjo etiketėmis nenurodant kategorijos.

Savo ūkyje užaugintą sėklą, kuri neperėjo sertifikavimo proceso, nebuvo pripažinta kaip standartinės kategorijos sėkla, galima naudoti tik savo reikmėms. Taip pat negalima tiekti gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos, jeigu apie jų pasėlius nebuvo pranešta Augalininkystės tarnybai. Augalininkystės tarnyba, vykdydama sėklos kontrolę vidaus rinkoje, kontroliuoja tiekiamos rinkai sėklos atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams tiek nuolatinėse (pvz., parduotuvėse), tiek laikinose (pvz., mugėse, turgavietėse) prekybos vietose. Turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų, kad sėkla rinkai tiekiama nesilaikant teisės aktų reikalavimų, atliekamas patikrinimas, o nustačius pažeidimą atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn. Sėklos, kuri neatitinka nustatytų privalomųjų kokybės reikalavimų, tiekimas rinkai pagal LR ATPK 189 str. užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių darbuotojams, individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo 50 iki 500 litų, o pareigūnams – nuo 1000 iki 2000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, jau bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą įmonių darbuotojams, individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo 100 iki 1000 litų, o pareigūnams – nuo 2000 iki 4000 litų. Su teisės aktais, reglamentuojančiais augalų sėklos tiekimą rinkai, prireikus detaliau galima susipažinti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje http://www.vatzum.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/augalu-dauginamoji-medziaga/.

Sėklos dauginimo ir sertifikavimo metu vykdoma dauginamosios medžiagos fitosanitarinė kontrolė, kurios pagrindinis tikslas yra kokybiškos prekės tiekimas rinkai. Kai kurių daržovių rūšių sertifikuotos sėklos (pvz., valgomųjų pomidorų, žemaūgių daržinių ir vijoklinių pupelių) fasuotės, skirtos tolesniam dauginimui, ženklinamos ne tik etiketėmis, bet ir augalo pasais. Augalo pasas – tai dokumentas, kuris užtikrina, jog augalams bei augaliniams produktams reguliariai atliekama fitosanitarinė kontrolė.

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu Europos Tarybos darbo grupėje žemės ūkio klausimais (sėkla ir augalų dauginamoji medžiaga, augalų veislių teisinė apsauga) vyko Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (toliau – reglamentas) projekto svarstymai. Reglamento projekte yra 7 nuostata, kad, „atsižvelgiant į augintojų poreikius ir lankstumo bei proporcingumo reikalavimus, šis reglamentas neturėtų būti taikomas dauginamajai medžiagai, kuri skirta tik bandymų, mokslo ir selekcijos reikmėms, genų bankams ir keitimosi genetiniais ištekliais ir jų išsaugojimo (įskaitant išsaugojimą ūkiuose) organizacijoms bei tinklams, arba dauginamajai medžiagai, kuria asmenys, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, keičiasi natūra“. Tačiau po aktyvių diskusijų šis teisės akto projektas vis dar nėra primtas.

 


Naujienų prenumerata