korupcijos prevencija

Titulinis korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-692 patvirtinta  Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsparumo korupcijai politika

Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos  Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo yra Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Vilhelmina Tverionaitė, el. p.: [email protected],  tel. +370 690 91163.

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

Informacijos apie asmenis surinkimas

  pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, sąrašas (Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio  ministerijos, sąrašo pakeitimas)

patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos etikos kodeksas

 Korupcijos prevencijos veiksmų planai

  patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2023-2025 korupcijos prevencijos veiksmų planas 

 patvirtinta 2021-2022 m. Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programa

  2021-2022 m. Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programos įgyvendinimo priemonių planas ir jo pakeitimas. Priemonių planas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos korupcijos prevencijos programos vykdymo 2021-2022 m. ataskaita
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
 Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos srityse:

Korupcijos rizikos analizė

2021 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Šiaulių, Panevėžio ir Telšių regioninių skyrių, taip pat Plungės augalų veislių tyrimo skyriaus ūkio subjektų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo srityse. Su atlikta analize galite susipažinti čia

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo ataskaita (2022 m.)

Korupcijos rizikos analizės Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Šiaulių, Panevėžio ir Telšių regioninių skyrių, taip pat Plungės augalų veislių tyrimo skyriaus ūkio subjektų veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo srityse pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena 

 

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tolerancijos korupcijai tyrimai

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2020 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2021 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2022 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2023 m.)

Lobistinė veikla


Lobistinės veiklos administravimo VATŽŪM tvarkos aprašas, pakeitimas.

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių Nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas

Dovanų politika

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dovanų politikos aprašas

Dovanų registravimas

2022 m. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos dovanų gauta nebuvo

  2023 m. I ketv. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos dovanų gauta nebuvo

 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

2022m. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliktas.

2023 m. I ketv. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nebuvo atliktas. 

 

Korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmai

 2020 m. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos buvo atliktas korupcijos rizikos valdymo vertinimas. Pateikta rekomendacija įgyvendinta. Patikslinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021–2022 metų korupcijos prevencijos programa.

 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Informacija rengiama

 

Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

2022 m. informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos nenustatyta.

2023 m. I-II ketv. informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos nenustatyta 

Kita aktuali informacija

 2021.09.21. Specialiųjų tyrimų tarnyba, bendradarbiaudama su Lenkijos Centriniu kovos su korupcija biuru (CBA), sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą. https://emokymai.stt.lt/ Platforma gali naudotis visi norintys, o asmenys, sėkmingai užbaigę mokymo temas, gaus sertifikatus. Kviečiame visus išbandyti šį įrankį bei gilinti žinias korupcijos prevencijos srityse

2023-04-18 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai dalyvavo  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos jungtinėje nuotolinėje paskaitoje tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas. Interesų konfliktai“.

2023-05-18 asmuo atsakingas už atsparios aplinkos korupcijai kūrimą dalyvavo nuotoliniame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame susitikime tema ,,Naujasis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo modelis", skirtą viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, vykdantiems korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijas.

Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos parengta Skaidrumo atmintinė Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams

 


Naujienų prenumerata