Karjera

Titulinis Karjera

 

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skelbia konkursus:

Kauno regioninio skyriaus specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, B lygio 8 kategorija)

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skelbia atrankas: 

Darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Fitosanitarinių tyrimų laboratorijoje (skyriuje)

Pareigybės paskirtis – paruošti mėginius fitosanitariniams tyrimams (toliau – laboratoriniams), pagal skyriaus kompetenciją atlikti augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus bei užtikrinti jų reikiamą kokybę.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities, gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biologijos išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą pagal biomedicininės diagnostikos studijų programą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • būti susipažinusiam su mikrobiologinių, morfologinių tyrimų atlikimo ypatumais ir principais;
 • žinoti chemijos, biochemijos, nematologijos, virusologijos pagrindus;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbo pobūdis:

 • atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus: nustato ir identifikuoja virusus, aptinka nematodus mėginyje ir paruošia juos tolimesniam nematologiniam identifikavimo ir nustatymo tyrimams. Prireikus atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kitų kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus;
 • peržiūri, atnaujina, rengia naujus augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų paruošimo, aptikimo, nustatymo ir identifikavimo metodus, parengtus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus;
 • vizualiai apžiūri pristatytus į laboratoriją mėginius;
 • pagal priskirtą sritį inicijuoja cheminių reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimą;
 • tikrina gautus cheminius reagentus ir laboratorines priemones ir kontroliuoja jų sunaudojimą virusologiniame ir nematologiniame sektoriuose, o prireikus ir kituose sektoriuose;
 • pagal priskirtą sritį rengia raštus, mėginių ėmimo metodikas, augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų nustatymo ir identifikavimo metodų aprašus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus, jų įteisinimo procedūrų aprašus, tvarkas ir kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
 • sistemina ir analizuoja laboratorinių tyrimų duomenis ir teikia ataskaitas pagal priskirtą sritį;
 • priima ir registruoja laboratoriniams tyrimams pristatytus mėginius, juos surūšiuoja pagal tyrimų rūšis, paskirsto į saugyklas ar tiesiogiai darbuotojams, atliekantiems laboratorinius tyrimus, pagal priskirtą sritį tinkamai paruošia gautus mėginius laboratoriniams tyrimams;
 • po tyrimų užtikrina saugų mėginių laikymą ir utilizavimą;
 • išrašo tyrimų protokolus, suveda duomenis kompiuterinėse laikmenose ir persiunčia elektroninius tyrimų rezultatus užsakovams;
 • paruošia indus, tirpalus, inventorių, įrangą ir kitas priemones, būtinas laboratoriniams tyrimams atlikti bei sutvarko darbo vietą po savo arba pagal poreikį atliktos mėginio paruošimo ar laboratorinio tyrimo procedūros;
 • prireikus ruošia terpes, buferius ir tirpalus, naudojamus laboratoriniuose tyrimuose;
 • pagal kompetenciją užtikrina kokybės vadybos sistemos laboratorijoje įgyvendinimą ir gerinimą pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus;
 • organizuoja ir dalyvauja mokymuose Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) ir regioninių skyrių darbuotojams pagal priskirtą sritį;
 • rengia ir teikia informaciją, konsultuoja Augalininkystės tarnybos darbuotojus priskirtos srities klausimais;
 • pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant;
 • vykdo skyriaus vedėjo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, kitus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su Augalininkystės tarnybos ar skyriaus funkcijomis.

Siųsti savo CV el. paštu jolita.pumputiene@vatzum.lt .

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Jolita Pumputienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė.


Naujienų prenumerata