Informaciją apie duomenų saugojimą ir sunaikinimą

Titulinis Asmens duomenų apsauga Informaciją apie duomenų saugojimą ir sunaikinimą

Tarnyba tvarko ir saugo duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai ir pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys yra sunaikinami. Duomenų ir dokumentų saugojimo terminai nustatyti Tarnybos einamųjų metų dokumentacijos plane vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V–100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, bei kitais Tarnybos specialiąją veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tarnyba užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma neaktuali ir nereikalinga duomenų subjektų informacija.


Naujienų prenumerata