Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Titulinis Asmens duomenų apsauga Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektai taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai jei jų manymu Tarnyba duomenų tvarkymą atlieka pažeisdama Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriuje yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti asmens duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta. Pavyzdžiui, jeigu duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis įstatymų nuostatomis, teisė ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) nebus įgyvendinama ir pan.

Plačiau su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka Tarnyboje galite susipažinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos apraše.

Prašymų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

Prašymas gali būti pateiktas šiais būdais:

 • asmeniškai Tarnybos darbuotojui;
 • paštu;
 • per pasiuntinį;
 • elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Tarnybos darbuotojui, duomenų subjektas Tarnybos darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Tarnyba duomenų subjekto prašymą išnagrinėja ir atsakymą duomenų subjektui prašyme nurodytu būdu pateikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.

Plačiau su duomenų subjektų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka Tarnyboje galite susipažinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos apraše.


Naujienų prenumerata