Duomenų saugojimas ir sunaikinimas

Titulinis Asmens duomenų apsauga Duomenų saugojimas ir sunaikinimas

Tarnyba tvarko ir saugo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmnes duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai ir pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami. Asmens duomenų ir dokumentų saugojimo terminai nustatyti Tarnybos einamųjų metų dokumentacijos plane vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V–100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, bei kitais Tarnybos specialiąją veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Tarnyba užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma neaktuali ir nereikalinga duomenų subjektų informacija.


Naujienų prenumerata