Asmens duomenų apsauga

Titulinis Asmens duomenų apsauga

Bendroji informacija

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) reikalavimus, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

tel. 8 614 92 402, el. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas Tarnyboje padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie duomenų valdytoją

Tarnyba yra šių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja:

  • Tarnybos paslaugų gavėjų ir teikėjų (asmenų pateikusių Tarnybai prašymą ar skundą, jų įgaliotų asmenų, paskirtų ir kontaktinių asmenų, patikrinimuose dalyvavusių asmenų, asmenų užsiprenumeravusių Tarnybos tinklalapio naujienlaiškius, asmenų dalyvavusių Tarnybos viešuosiuose pirkimuose) asmens duomenų, kurie tvarkomi viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo, viešojo administravimo veiklos ir sutarčių įgyvendinimo tikslais;
  • asmenų pretendavusių dirbti, dirbančių ir dirbusių Tarnyboje asmens duomenų, kurie tvarkomi vidaus administravimo (struktūros tvarkymo, personalo, dokumentų, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu;
  • asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo teritoriją, kuris vykdomas Tarnyboje adresu Ozo g. 4A, Vilnius ir Tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) padalinyje adresu Sukilėlių g.9, Vilnius, asmens duomenų, kurie tvarkomi Tarnybos darbuotojų bei Tarnybos patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumo užtikrinimo tikslu.

Naujienų prenumerata