Augalų dauginamoji medžiaga

Titulinis Aktualu Augalų dauginamoji medžiaga

Informuojame, kad nuo gruodžio 7 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo pakeitimas Nr.1237 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo, kuriame nurodytas naujas augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimo rinkliavos dydis, kurį turi sumokėti fizinis arba juridinis asmuo, siekiantis tapti atestuotu augalų dauginamosios medžiagos tiekėju.

 

Informacija atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams užsisakantiems oficialiąsias etiketes dauginamosios medžiagos siuntų fasuotėms ženklinti Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

2022 m. gruodžio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-796  „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“. Patvirtinti etikečių įkainių dydžiai: sodo augalų dauginamosios medžiagos ženklinimo plastikinėmis etiketėmis, javų, grikių, runkelių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklos, sėklinių bulvių, daržovių sėklos, daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, daržovių sodinamosios medžiagos  ženklinimo polipropileninėmis ar lipniosiomis etiketėmis. Jei atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas pateiks prašymą atspausdinti etiketes iki 99 vnt., kaina bus 10 Eur (be PVM). Jei prašyme atspausdinti etiketes bus nurodyta 100 vnt. ir daugiau, kaina bus skaičiuojama už kiekvieną etiketę po 0,10 Eur (be PVM). Įsakymą galite rasti čia.

 

Informacija fiziniams arba juridiniams asmenims, norintiems tapti atestuotais dauginamosios medžiagos tiekėjais

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1142 (toliau – Augalų sėklininkystės įstatymas). Naują šio įstatymo redakciją galite rasti paspaudę čia. Svarbiausi pakeitimai yra susiję su Dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimų (toliau – pažymėjimas) išdavimo, jo pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarka, dauginamosios medžiagos saugojimo reikalavimais bei reikalavimais įrangai ir technikai.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-677 patvirtino „Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimo, jo pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisykles“. Taisykles galite rasti paspaudę čia.

Primename, kad norint gauti pažymėjimą ir tapti atestuotu dauginamosios medžiagos tiekėju, pareiškėjas turi pateikti deklaraciją ir su ja susijusių dokumentų kopijas paštu, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai Valstybinės augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos per Valstybinės augalininkystės tarnybos informacine sistemą – VATIS https://vatis.vatzum.lt/.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-685 patvirtino „Augalų dauginamosios medžiagos saugojimo, įrangos, technikos reikalavimų aprašą“, kuris nustato reikalavimus, susijusius su augalų dauginamosios medžiagos saugojimu, tai pat reikalavimus įrangai ir technikai. Šis aprašas taikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, siekiantiems tapti atestuotais dauginamosios medžiagos tiekėjais, taip pat ir esamiems atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams.

 

Informacija pluoštinių kanapių produktų tiekėjams

Fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas prašymą įtraukti į Pluoštinių kanapių tiekėjų sąrašą, turi nurodyti pluoštinių kanapių produkto paskirtį ir pateikti teisinės registracijos dokumentų ir (ar) sutarčių, pagal kurias tiekėjas naudojasi sandėliais (kai sandėliai nėra tiekėjo nuosavybė), kopijas (Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 30.6 ir 34.3 papunkčiai ).

Informacija apie pluoštinių kanapių produkto paskirtį skelbiama Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje adresu:
Paslaugos→ Informacijos rinkmenos → Augalų dauginamoji medžiaga
Sąrašai → Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašas

Keičiasi reikalavimai mažų fasuočių, kuriose yra perfasuotos sertifikuotos sėklinės bulvės, ženklinimui 

Atsižvelgiant į sėklinių bulvių tiekėjų prašymą sėklinių bulvių fasuotes, kurios sveria ne daugiau kaip 5 kg, ženklinti mažo dydžio etiketėmis, buvo parengtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. Juo keičiami mažų fasuočių, kuriose yra perfasuotos sertifikuotos sėklinės bulvės, ženklinimo reikalavimai.

2020 m. gruodžio 1 d. patvirtintas Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašas nurodo, kad fasuotės, kuriose esančios perfasuotos sertifikuotos sėklinės bulvės sveria ne daugiau kaip 5 kg, gali būti ženklinamos:

– oficialia ne mažesne kaip 60×30 mm dydžio etikete, išspausdinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgalioto asmens, kuri anksčiau nebuvo naudota ir kuri atitinka aprašo 6 priedo 1.2 papunkčio ir 2 punkto reikalavimus;

– informacija etiketėje pateikiama lietuvių kalba;

– fasuotės uždaromos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidžiant uždarymo sistemos arba ant oficialiosios etiketės matytųsi sugadinimo ženklai.

Tokias sėklinių bulvių fasuotes leidžiama tiekti rinkai tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Ukrainoje išaugintos javų sėklos lygiavertiškumo

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 15 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1544, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB.

Šiuo sprendimu pripažįstama, kad Ukrainoje aprobuoti javų sėkliniai pasėliai ir oficialiai sertifikuotos javų sėklos siuntos atitinka Sąjungos reikalavimams ir jais suteikiamos tokios pačios garantijos, kaip ir taikant Sąjungos sistemą.

Taigi iš Ukrainos įvežamos javų sėklos siuntos turi būti paženklintos EBPO etiketėmis ir lydimos ISTA sertifikatų, o javų veislės įrašytos į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

Informacija dėl dauginamosios medžiagos tiekėjų patikrinimų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-867 „DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO“ suvestinė redakcija nuo 2022-03-10.

 

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D‑610 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. 266 „DĖL DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKĖJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af46a090e2b911ea9342c1d4e2ff6ff6

Svarbiausi pakeitimai yra susiję su atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos priežiūra. Augalininkystės tarnyba kartą per 5 metus, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po pažymėjimo išdavimo tikrins, ar atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Taip pat neliko reikalavimo teikti augintojų sąrašus.

Norint tapti atestuotu dauginamosios medžiagos tiekėju ar pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes, pareiškėjas gali Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal savo planuojamos vykdyti veiklos vietos adresą) pateikti prašymus per Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą – VATIS https://vatis.vatzum.lt/.


Naujienų prenumerata