Augalų dauginamoji medžiaga

Titulinis Aktualu Augalų dauginamoji medžiaga

Įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Ukrainoje išaugintos javų sėklos lygiavertiškumo

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 15 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/1544, kuriuo dėl Ukrainoje atliekamo javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Ukrainoje užaugintos javų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB.

Šiuo sprendimu pripažįstama, kad Ukrainoje aprobuoti javų sėkliniai pasėliai ir oficialiai sertifikuotos javų sėklos siuntos atitinka Sąjungos reikalavimams ir jais suteikiamos tokios pačios garantijos, kaip ir taikant Sąjungos sistemą.

Taigi iš Ukrainos įvežamos javų sėklos siuntos turi būti paženklintos EBPO etiketėmis ir lydimos ISTA sertifikatų, o javų veislės įrašytos į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

Informacija dėl dauginamosios medžiagos tiekėjų patikrinimų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-867 „DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMO PRIEŽIŪROS IR PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO“ suvestinė redakcija nuo 2019-10-08.

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 3D‑610 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. 266 „DĖL DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKĖJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af46a090e2b911ea9342c1d4e2ff6ff6

Svarbiausi pakeitimai yra susiję su atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos priežiūra. Augalininkystės tarnyba kartą per 5 metus, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po pažymėjimo išdavimo tikrins, ar atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Taip pat neliko reikalavimo teikti augintojų sąrašus.

Norint tapti atestuotu dauginamosios medžiagos tiekėju ar pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes, pareiškėjas gali Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal savo planuojamos vykdyti veiklos vietos adresą) pateikti prašymus per Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą – VATIS https://vatis.vatzum.lt/.


Naujienų prenumerata