Augalų apsaugos produktų registravimas

Titulinis Aktualu Augalų apsaugos produktų registravimas

Augalų apsaugos produktų registravimas

 

Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu į rinką gali būti tiekiami ir naudojami tik Lietuvoje registruoti augalų apsaugos produktai.

Veikliosios medžiagos, esančios augalų apsaugos produktuose, vertinamos ir patvirtinamos ES lygiu. Veikliųjų medžiagų patvirtinimo tvarka.

Augalų apsaugos produktai registruojami kiekvienoje valstybėje narėje atskirai,  nepriklausomai kuriai zonai priskirta valstybė narė. Visose ES valstybėse galima registruoti tik tuos augalų apsaugos produktus, kuriuose esančios veikliosios medžiagos yra patvirtintos ES. Informacija apie veikliųjų medžiagų statusą ES.

Lietuvoje augalų apsaugos produktus registruoja Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba). Augalininkystės tarnyba gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus apie veikliąsias medžiagas ir augalų apsaugos produktus, įvertina jų tapatumą, fizikines ir chemines savybes, analizės metodus ir jų galiojimą, toksikologinius ir metabolizmo tyrimus, likučius augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, ekotoksikologinius tyrimus ir biologinį efektyvumą.   Atlieka rizikos vertinimą operatoriams, darbininkams, pašaliečiams ir gyventojams bei paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, dirvos mikro ir makroorganizmams ir netiksliniams nariuotakojams.
Registruojami tik tie augalų apsaugos produktai, kurie saugūs žmonių sveikatai, aplinkai, yra efektyvūs. Priimtas sprendimas dėl augalų apsaugos produkto skelbiamas Augalininkystės tarnybos tinklalapyje.

Platesnė informacija apie augalų apsaugos produktų registravimą.

 

Augalų apsaugos produktų registravimo procedūros


 1. Augalų apsaugos produkto vertinimas zonoje.

Tai procedūra, pagal kurią registruojama dauguma augalų apsaugos produktų. Siekiant išvengti darbo dubliavimo, palengvinti registracijos procesą ir paspartinti augalų apsaugos produktų patekimą į rinką, Europos Sąjunga yra suskirstyta į tris augalų apsaugos produktų registravimo zonas: Šiaurės, Vidurio ir Pietų. Lietuva priskirta prie Šiaurės zonos kartu su Latvija, Estija, Suomija, Danija, Švedija, Norvegija. Pareiškėjas, t. y. augalų apsaugos produkto gamintojas arba jo įgaliotas asmuo, prašymą ir dokumentus apie norimą registruoti augalų apsaugos produktą pateikia zoninei valstybei narei (registracijos ataskaitos rengėjai) ir toms valstybėms narėms, kuriose nori registruoti augalų apsaugos produktą.

Tik viena valstybė narė vertina pateiktus dokumentus ir rengia registracijos ataskaitą. Pagal parengtą ataskaitą kitos zonos valstybės narės sprendimus dėl augalų apsaugos produkto registravimo ar neregistravimo savo šalyje priima per 120 dienų, pvz., Šiaurės zonoje augalų apsaugos produktą įvertino Danija, o Augalininkystės tarnyba, gavusi Danijos atliko vertinimo ataskaitą, ją išnagrinėjo ir priėmė sprendimą dėl  augalų apsaugos produkto registravimo.

Norime atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjunga suskirstyta į zonas augalų apsaugos produktų registravimo tikslu, t. y. vertinimui palengvinti ir paspartinti, tačiau augalų apsaugos produktai turi būti registruoti kiekvienoje valstybėje narėje. 

2. Augalų apsaugos produkto registravimas pagal abipusio pripažinimo procedūrą.

Pareiškėjas, t. y. registracijos savininkas kitoje valstybėje narėje, pats arba per atstovą teikia prašymą ir dokumentus Augalininkystės tarnybai registruoti tą patį augalų apsaugos produktą tam pačiam naudojimui ir laikantis panašios žemės ūkio praktikos kitoje valstybėje narėje pagal abipusio pripažinimo tvarką, kai augalų apsaugos produktą įregistravo tai pačiai zonai priklausanti valstybė narė. Registraciją privalo pripažinti valstybė narė, kuriai teikiamas prašymas pagal abipusio pripažinimo procedūrą (šiuo atveju – Lietuva) iš tos pačios registravimo zonos valstybės narės, jeigu augalų apsaugos produktas yra saugus žmonių sveikatai, aplinkai ir efektyvus.

Taip pat privaloma pripažinti augalų apsaugos produkto registravimą, gavus prašymą ir dokumentus, kai augalų apsaugos produktas skirtas naudoti šiltnamiuose arba apdoroti nuėmus derlių, arba apdoroti tuščius sandėlius ar tarą, kurie skirti augalams ar augaliniams produktams laikyti arba sėkloms beicuoti, neatsižvelgiant į zoną, kuriai priklauso valstybė narė, t. y. Europos Sąjunga šiems naudojimams yra viena zona.

Pagal ES teisės aktus galima pripažinti augalų apsaugos produkto registravimą iš kitos zonos valstybės narės, jei pateiktas prašymas ir dokumentai, įrodantys, kad augalų apsaugos produktas yra saugus žmonių sveikatai bei aplinkai ir efektyvus.

Dėl augalų apsaugos produkto registravimo į Augalininkystės tarnybą gali kreiptis su žemės ūkio veikla susijusios valstybinės ar mokslo įstaigos arba profesionalios žemės ūkio organizacijos, jei registracijos savininkas su tuo sutinka. Tai daroma pagal abipusio pripažinimo tvarką. Tokiu atveju pareiškėjas turi įrodyti, kad tokio augalų apsaugos produkto naudojimas yra svarbus valstybei narei, kurioje pageidaujama produktą registruoti. Jeigu registracijos savininkas nesutinka, tai valstybės narės kompetentinga institucija (Lietuvoje – Augalininkystės tarnyba) gali priimti prašymą, remdamasi visuomenės interesais. 

 3. Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams.

Kitoje ES valstybėje (nepriklausomai nuo zonos) registruotas augalų apsaugos produktas gali būti tiekiamas rinkai Lietuvoje arba galima įsivežti jį savo reikmėms, jei šio produkto sudėtis yra tokia pati kaip augalų apsaugos produkto, registruoto Lietuvoje ir gaminamo toje pačioje gamykloje.

Leidimui gauti pareiškėjas, t. y. fizinis arba juridinis asmuo, pateikia prašymą ir dokumentus (informaciją apie įvežamą produktą, įvežamo produkto etiketės projektą lietuvių kalba, informaciją apie pakuotes, valstybės rinkliavos sumokėjimo kopiją). Jei leidimo prašoma įvežti asmeninėms reikmėms, tuomet etiketės lietuvių kalba pateikti nereikia. Tarnyba siunčia paklausimą valstybei narei, iš kurios norima tiekti augalų apsaugos produktą. Gavusi atsakymą, Augalininkystės tarnyba vertina abiejų augalų apsaugos produktų tapatumą ir priima sprendimą dėl leidimo. Žemės ūkio ministro patvirtintos taisykles „Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ galite rasti čia.

4. Augalų apsaugos produkto naudojimo išplėtimas mažais plotais auginamiems augalams. Įregistruoto Lietuvoje augalų apsaugos produkto naudojimui išplėsti mažuose plotuose auginamiems augalams galima teikti prašymą pagal Reglamento (EB0 Nr.1107/2009 51 straipsnį. Tokiu atveju privaloma pateikti augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos likučių tyrimų duomenis augalui, kuriam teikiamas prašymas įregistruoti, pvz. jei augalų apsaugos produktas įregistruotas javams ir norima jo naudojimą išplėsti morkoms, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikti augalų apsaugos produkto veikiosios medžiagos likučių tyrimų duomenys morkose. Žemės ūkio ministro patvirtintą Mažais plotais auginamų augalų sąrašą ir Riboto augalų apsaugos produktų naudojimo paskirčių sąrašą galite rasti čia.

5. Leidimas tiekti rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka.

Esant ypatingoms aplinkybėms, jei šalyje atsirado kenksmingųjų organizmų, kurių negalima sunaikinti registruotais augalų apsaugos produktais ar kitomis priemonėmis, gali būti išduodamas leidimas įvežti ir naudoti Lietuvoje neregistruotus augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui. Dėl leidimo gali kreiptis registracijos savininkas, asociacijų atstovai ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys ir pateikti reikiamus dokumentus: prašymą, augalų apsaugos produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimą, nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimą, numatomo tiekti į rinką produkto kiekį, augalų apsaugos produktu apdorojamą plotą, augalų apsaugos produkto paskirtį (kokiems kenksmingiesiems organizmams (ligoms, kenkėjams, piktžolėms ir kt.) naikinti ir kokiuose augaluose), informaciją apie augalų apsaugos produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą, augalų apsaugos produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapus, etiketę lietuvių kalba, informaciją apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą, augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos likučių tyrimų duomenis.

Kartu su prašymais registruoti augalų apsaugos produktus, jų naudojimui išplėsti, leidimams prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir leidimas naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ar 120 dienų laikotarpiui leidimui gauti pareiškėjas sumoka valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavos nurodytos  2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos nutarimo Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  suvestinėje redakcijoje.

Mažos rizikos augalų apsaugos produktai – tai produktai, kurių sudėtyje yra patvirtintos ES mažos rizikos veikliosios medžiagos ir kuriuos naudojant nereikia specifinių rizikos mažinimo priemonių. Registruotų Lietuvoje mažos rizikos augalų apsaugos produktų sąrašą rasite čia

Bazinės medžiagos – tai medžiagos, kurios nėra susirūpinimą keliančios, kurių pagrindinis naudojimas nėra augalų apsaugos tikslais, tačiau jos yra naudingos augalų apsaugoje. Jos gali būti naudojamos tiesiogiai, kaip medžiagos, pvz. alus, išrūgos ar kt. arba gali būti produkto sudėtyje, tačiau nėra teikiamos į rinką kaip augalų apsaugos produktas. Produktų, kurių sudėtyje yra viena ar kelios bazinės medžiagos, registruoti nereikia. ES patvirtintos bazinės medžiagos. 


Naujienų prenumerata