Agrochemija

Titulinis Aktualu Agrochemija

SVARBIAUSI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 • Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (AAP), tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems AAP, taip pat AAP, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai išimties tvarka 120 d. laikotarpiui arba nustatyta tvarka gavus Augalininkystės tarnybos leidimą naudoti asmeninėms reikmėms AAP, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotam AAP. Šią informaciją galima rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) interneto svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/, kur taip pat skelbiamos registruotų AAP etiketės ir kita naudinga informacija.
 • Būtina griežtai laikytis AAP etiketėse nurodytų reikalavimų. Ypač svarbu neviršyti nustatytų AAP normų, apdoroti augalus tik rekomenduojamu augimo tarpsniu, neviršyti nurodyto maksimalaus apdorojimų skaičiaus bei laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo, atkreipti dėmesį į nurodytas apsaugos zonas iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės, kad naudojamų produktų neleistinų liekanų neliktų užaugintoje produkcijoje, dirvožemyje ar vandenyje, naudoti saugos priemones apsaugoti operatorius, darbininkus, pašalinius asmenis ir gyventojus.
 • Svarbu žinoti, kad žydinčius augalus apdoroti AAP (kai etiketėje nėra draudžiama purkšti žydinčius augalus) galima tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus augalus, kurių sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/.

 • Ruošiantis apdoroti (purkšti) profesionaliajam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus arba nežydinčių augalų pasėlius, kuriuose yra žydinčių piktžolių, privaloma prieš dvi dienas iki planuojamų purškimo darbų pateikti duomenis Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS).

Tokiu būdu užtikrinama, kad planuojamų purškimų informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius užregistruotus bitynus 2,5 km atstumu nuo purškiamų AAP plotų.

Svarbu atkreipti dėmesį į etiketės reikalavimus, kuriose dėl AAP keliamo pavojaus bitėms gali būti draudžiama purkšti žydinčius augalus (pvz., naudojant tokius AAP kaip Fastac 50, Cyperkill 500 EC, Decis Forte, Karate Zeon 5CS) ar nurodoma pateikti informaciją per PPIS, nors bus purškiami ir nežydintys augalai (pvz., naudojant tokius AAP kaip Avaunt, Satel 100 EW,  Fury 100 EW, Steward ).

 • Privaloma žemės sklypus ar kitas teritorijas apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta naudojamų AAP patekimo už apdorojamo ploto ribų.
 • Purškiant žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais privaloma laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos). Purškiant sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, iki minėtų teritorijų ribų privaloma laikytis ne mažesnių kaip 5 metrų apsaugos zonų. Atkreipti dėmesį į etiketės reikalavimus, nes joje gali būti nustatytos ir didesnės apsaugos zonos iki minėtų teritorijų.
 • Draudžiama AAP naudoti melioracijos grioviuose ir šalia esančioje 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje. Atkreipti dėmesį į etiketės reikalavimus, nes joje gali būti nustatytos ir didesnės apsaugos zonos, apželdintos daugiamečiais augalais.
 • Purškimo darbai turi būti atliekami tik su patikrinta augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, t. y. ūkininkų purkštuvai turi būti patikrinti ir turėti tai patvirtinantį galiojantį purkštuvo pažymėjimą. Tik techniškai tvarkingu ir tinkamai naudojamu purkštuvu AAP bus paskleisti tolygiai ir tiksliai, o augalai bus efektyviai apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų.
 • Prieš atliekant purškimo darbus būtina atkreipti dėmesį į etiketėse nurodytą vėjo greitį ir palankiausią produkto efektyvumui oro temperatūrą – įprastai leidžiama purkšti, kai vėjo greitis yra iki 3 m/s, taip pat rekomenduojama, kad jo kryptis būtų į priešingą pusę nuo gyvenamųjų teritorijų, sodybų, gretimų laukų ir pan. AAP nerekomenduojama purkšti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C.
 • Naudojant AAP, kuriems yra išduotas leidimas tiekti į rinką ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui, būtina laikytis nustatytų papildomų rizikos mažinimo priemonių, kurios pateikiamos AAP etiketėje arba Augalininkystės tarnybos išduotame leidime.
 • Profesionaliųjų AAP naudotojai privalo pildyti nustatytos formos Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, į kurį duomenys turi būti įrašomi ne vėliau kaip per 24 val. po kiekvieno purškimo. AAP naudojimo apskaitos žurnalus bei AAP įsigijimo dokumentus naudotojai turi saugoti trejus metus.

Atkreipiame dėmesį, kad suteikus apdorojimo AAP paslaugą savo vardu įsigytais AAP, būtina užpildyti paslaugos gavėjo ir savo Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą.

 • Svarbu, kad patalpos, kuriose saugomi AAP ir beicuota sėkla, turi būti užrakintos ir paženklintos įspėjamaisiais ženklais. Patalpos turi būti vėdinamos, jose turi būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais išsibarsčiusių AAP taršai riboti. Patalpų grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir iš skysčiams nelaidžios dangos, AAP laikomi ant padėklų ar lentynose.
  Tuščios AAP ir beicuotos sėklos pakuotės bei nenaudojami AAP likučiai (kurie bus perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms), turi būti saugomi tvarkingai – AAP saugojimo patalpose sudėti atskirai nuo skirtų naudoti AAP.

Išskalautos AAP pakuotės ir nenaudojami AAP likučiai turi būti priduodami tik licencijuotiems pavojingų atliekų tvarkytojams, kurių sąrašą galima surasti Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=7956c8f2-f1ec-4b38-8005-1fadb271a5b1.

Draudžiama tuščias AAP pakuotes naudoti kitų medžiagų laikymui.

 • Siekiant sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens AAP taršos riziką, apdorojimo AAP įranga (purkštuvai) turi būti valoma ir (ar) plaunama tam skirtomis priemonėmis ar švariu vandeniu tam tikslui atvirame ore įrengtose betoninėse (su išbetonuota plaunamo vandens surinkimo duobe) arba biologinėse (užpildytose organiniu mišiniu, kuris sudarytas iš durpių, žemių ir (ar) šiaudų) aikštelėse arba uždarose vėdinamose apdorojimo AAP įrangos plovimo patalpose.

SVARBIAUSI TREŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Siekiant, kad tręšiamieji produktai (toliau – TP, trąšos) būtų naudojami tinkamai ir kad nekiltų su TP naudojimu susijusios rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, svarbiausi TP, trąšų naudojimo reikalavimai ūkininkams.

TP apskaitos žurnalas

 • Tręšiant leidžiama naudoti tik tuos TP, kurie yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą arba EB trąšas, kurios įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 I priedą (pažymėtas CE ženklu). Šis reikalavimas įtvirtintas Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme. Taip pat leidžiama naudoti TP, kurie patvirtinti ir paskelbti Augalininkystės tarnybos interneto tinklalapyje, kaip leistini naudoti ekologiniuose ūkiuose.
 • Atkreipiame dėmesį, kad tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše nustatyti reikalavimai taikomi žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ha ir daugiau, o tręšiantiems gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenais – 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų. Naudojantiems mineralines (neorganines) trąšas reikia pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma pridėta prie Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f‌911e98436e02a0124fc68. Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą galima pildyti popieriuje arba elektroninėje formoje, jame duomenys turi būti surašomi einamaisiais metais ne rečiau kaip du kartus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d. Žurnalą reikia saugoti veiklą vykdančio ūkio subjekto buveinėje arba gyvenamojoje vietoje ir pateikti TP naudojimo priežiūrą atliekančiam specialistui pareikalavus.

TP laikymas

 • Įsigyjant supakuotas mineralines trąšas, reikia atkreipti dėmesį, kad trąšų pakuotės būtų su lietuviškomis etiketėmis. Trąšas ūkininkai gali laikyti sandėliuose arba lauke ant padėklų, apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ir atmosferos kritulių taip, kad pakuotės nestovėtų vandenyje ir ant jų nesikauptų vanduo. Palaidas mineralines trąšas privaloma laikyti tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos mineralinės trąšos sandėlyje laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose. Didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčias amonio nitrato trąšas privaloma laikyti tik supakuotas. Žemės ūkio veiklos subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklą, draudžiama saugoti ir naudoti amonio karbonato trąšas. TP įsigijimo dokumentus naudotojai turi saugoti dvejus metus nuo TP įsigijimo datos. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos mineralinės (neorganinės) trąšos, turi būti pastatyti iš nedegių medžiagų, uždari, sausi ir vėdinami. Grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais. Tuščios tręšiamųjų produktų pakuotės, tręšiamųjų produktų likučiai turi būti tvarkomi vadovaujantis tręšiamųjų produktų etiketėse, techniniuose dokumentuose nurodytais ir (ar) atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.
 • Mėšlas turi būti kaupiamas tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose ir (ar) tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto (juose turi tilpti ne mažiau kaip per 6 mėn. susidarantis mėšlas). Tirštasis mėšlas gali būti laikomas rietuvėse planuojamame tręšti lauke, jeigu mėšlo kiekis neviršija tam laukui leidžiamo sunaudoti kiekio. Svarbu, kad rietuvės vieta lauke niekada nebūtų apsemiama vandens. Skystojo mėšlo ar srutų kauptuvai turi būti uždengti stogo dangomis ar įvairiomis plaukiamosiomis dangomis (tirštojo mėšlo, smulkintų šiaudų, medinių, plastikinių, keramzito granulių, 2–3 mm storio aliejaus sluoksnio ir kt.).

Tręšimo planai

 • Augalai turi būti tręšiami naudojant optimalias tręšiamųjų produktų normas, rekomenduojamas mokslo įstaigų, pagal gamintojų nurodytus reikalavimus, arba pagal sudarytą tręšimo planą.
 • Svarbu laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir teisingai tvarkyti organines trąšas. Tręšiant mėšlu ar srutomis (daugiau kaip 30 ha ž. ū. naudmenų per kalendorinius metus) būtina turėti tręšimo planą, kuriame turi būti: tręšiamų laukų žemėlapiai su juose pažymėtomis paviršinių vandens telkinių apsauginėmis zonomis ir pakrančių apsauginėmis juostomis; kalendorinis tręšimo grafikas; ne senesni kaip 3 metų dirvožemio tyrimų duomenys apie N ir P sankaupas tręšiamuose laukuose; nurodytas numatomas panaudoti mėšlo ir srutų kiekis; nurodyta apskaičiuota planuojamam derliui išauginti reikalingų maisto medžiagų visuma.
 • Jeigu tręšimui planuojama naudoti pelenus, privaloma turėti parengtą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą pelenų tvarkytojo planą ir atliktus dirvožemio tyrimų duomenis ne vėliau kaip 4 mėn. iki planuojamo pelenų naudojimo. Tręšti pelenais galima tik kas 3–4 metus. Pelenų norma turi būti parenkama atsižvelgiant į tręšiamo lauko dirvožemio pH. Pelenų negalima skleisti ant įšalusios ir įmirkusios žemės. Gyvūninės kilmės pelenus reikia saugoti gyvūnams neprieinamoje vietoje. Dirvos paviršiuje paskleisti gyvūninės kilmės pelenai turi būti iš karto įterpiami į žemę užariant.

Naujienų prenumerata