Tarnybos veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka

Titulinis Administracinė informacija Ūkio subjektų priežiūra Tarnybos veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka

 Asmenų skundai ir pranešimai dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje („Administracinė procedūra“) nustatyta tvarka ir terminais. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmuo turi teisę apskųsti administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui

Skundas administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

Skundas administraciniam teismui paduodamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka, per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nutarimai administracinių nusižengimų bylose per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųsti apylinkės teismui Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka. Skundas paduodamas per Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.


Naujienų prenumerata