Informacija apie poveikio priemones

2022 m. I pusmetis

2021 M. APIE TEISĖS AKTŲ NEATITIKIMUS ŪKIO SUBJEKTO VYKDOMOJE VEIKLOJE, PRITAIKYTAS SANKCIJAS / POVEIKIO PRIEMONES

Vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą buvo nustatyta 248 administraciniai teisės pažeidimai, vadovaujantis Administracinių nusižengimo kodeksu (toliau – ANK). Ūkio subjektams paskirtos 223 piniginės baudos, iš jų surašyta 218 administracinių nurodymų, paskirti 25 įspėjimai.

Per 2021 m. svarbiausiose fitosanitarijos ir augalų apsaugos produktų priežiūros srityse buvo užfiksuoti 54 incidentai, turintys reikšmingą žalą ar pavojų visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai (iš jų užregistruoti 46 kenkėjų židiniai ir 8 atvejai, kai nustatyti neregistruoti augalų apsaugos produktai). Skaičiuojami atvejai, kai nustatomi kenkėjų židiniai šalies viduje bei tie atvejai, kai įvežant (atliekant pasienio kontrolę) nustatomi Lietuvai ir Europos Sąjungai grėsmę keliantys kenkėjai. Augalininkystės tarnyba skiria didelį dėmesį jų prevencijai, operatyviam identifikavimui ir adekvačių poveikio priemonių taikymui incidentų pasireiškimo atveju.

Fitosanitarija

Per fitosanitarinius patikrinimus surašyta 19 administracinių nusižengimų protokolų už augalų sveikatingumo pažeidimus.

Augalų apsaugos produktai, trąšos ir tręšiamieji produktai

Vykdant AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai priežiūrą 2021 m. buvo atlikta 2909 ūkio subjektų patikrinimai. 2508 patikrinimai buvo planiniai, 396 neplaniniai, iš kurių 117 – pakartotiniai (grįžtamieji) patikrinimai dėl nustatytų pažeidimų ištaisymo ir 5 planiniai + neplaniniai. Pagal ūkio subjektų vykdomos veiklos sritis didžiąją patikrinimų dalį (2037) sudarė AAP naudojimo veiklos patikrinimai.

Iš viso per patikrinimus 435 ūkio subjektų veikloje nustatyta pažeidimų, iš kurių 207 ūkio subjektams pagal ANK 342 straipsnį surašyti administracinio nusižengimo protokolai ir paskirtos baudos.

Vykdant AAP tiekimo rinkai priežiūrą buvo atlikta 205 patikrinimų, iš kurių 44 patikrinimų metu (21,5 proc. visų patikrinimų tiekimo rinkai srityje) nustatyta neatitikimų teisės aktų reikalavimams. Dažniausi 2021 m. nustatyti pažeidimai: AAP parduodantys atsakingi asmenys neturėjo galiojančio augalų apsaugos pažymėjimo, tiekė rinkai AAP neturėdami platinimo leidimo, patalpos neatitiko reikalavimų. Pagal ANK 342 straipsnį nubausta 18 asmenų, atsakingų už AAP platinimą. Dėl AAP saugojimo atitikties teisės aktų reikalavimams buvo atlikti 81 patikrinimas, iš kurių 16 saugojimo vietų (19,8 proc. patikrinimų saugojimo srityje) buvo nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai: augalų apsaugos produktų saugojimo patalpoje nebuvo įrengtas mechaninis vėdinimas, nebuvo saugomų AAP saugos duomenų lapų, buvo saugomi pasibaigusio galiojimo termino AAP neturint Augalininkystės tarnybos sprendimo dėl šių AAP saugojimo. Pagal ANK 342 straipsnį dėl saugojimo reikalavimų neatitikimų buvo surašyti 4 administracinių nusižengimų protokolai ir skirtos baudos.

Daugiausia patikrinimų atlikta ir daugiausia neatitikimų teisės aktų reikalavimams nustatyta vykdant AAP naudojimo priežiūrą. 2021 m. buvo atlikti 2037 naudojimo veiklos patikrinimas ir 375 patikrinimų metu nustatyti neatitikimai teisės aktų reikalavimams (18,4 proc. patikrinimų naudojimo srityje). Iš jų didžiausią dalį sudarė AAP naudojimas neturint galiojančio augalų apsaugos pažymėjimo, techniškai nepatikrintos apdorojimo įrangos naudojimas, bei AAP naudojimo apskaitos žurnalo neturėjimas arba neteisingas jo tvarkymas (kai neužpildomi visi privalomi žurnalo laukai ar žurnalo įrašuose nurodytas sunaudotas kiekis nesutampa su įsigytu ir sandėlyje esančiais likučiais), AAP naudojimas pažeidžiant etiketės reikalavimus, informacijos nepateikimas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS), taip pat AAP naudojimas neišvengiant AAP tirpalo patekimo už apdorojamo ploto ribų. Už AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus pagal ANK 342 straipsnį buvo surašyta 185 administracinių nusižengimų protokolų ir atsakingiems darbuotojams skirtos baudos.

Vykdant TP priežiūrą, 2021 m. iš 664 suplanuotų pateikimo ir tiekimo rinkai bei naudojimo patikrinimų buvo atlikti 1024 patikrinimai. 78 tikrinimo vietose nustatyti įvairaus pobūdžio neatitikimai teisės aktų reikalavimams. Patikrinimo metu atsakingi asmenys buvo konsultuojami dėl įsigaliojusių reikalavimų laikymosi, ypač dėl dokumentų, reikalingų tiekiant TP rinkai, dėl TP ženklinimo ir pakavimo reikalavimų laikymosi bei dėl akredituotos laboratorijos tyrimų protokolų galiojimo laiko, detonacijos sertifikatų tinkamumo.

Siekdama koordinuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmus su kitomis priežiūrą atliekančiomis institucijomis, Augalininkystės tarnyba 2021 metais bendradarbiavo su VšĮ „Ekoagros“ ir keitėsi informacija, susijusia su AAP naudojimo priežiūra ekologinės gamybos ūkiuose, kad užtikrintų, jog ekologinėje gamyboje nebūtų naudojamos neleistinos medžiagos.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Augalininkystės tarnyba teikė informaciją apie nustatytus AAP naudojimo pažeidimus, galinčius turėti įtakos pašarų ar maisto saugai (neregistruotų AAP naudojimas, nepildomas AAP naudojimo apskaitos žurnalas, AAP naudojami ne pagal paskirtį arba nesilaikant nustatytų normų arba nesilaikant termino iki derliaus nuėmimo ir kt.). 2021 m. buvo pateikti 9 pranešimai. Augalininkystės tarnyba aktyviai bendradarbiauja su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, kuriai perduoda informaciją apie AAP naudojimo reikalavimų, nustatytų Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-1019, pažeidimus.

Augalų dauginamoji medžiaga, pluoštinės kanapės

Vykdant rinkai tiekiamos dauginamosios medžiagos kontrolę buvo atlikta 132 dauginamosios medžiagos prekybos ir sandėliavimo vietose patikrinimų (planuota – 123).

Patikrinimų metu buvo nustatyta 7 dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai nusižengimai (prekyba lygiavertiškumo neturinčia daržovių sėkla (rusiškos kilmės), 1 nusižengimas nustatytas pagal pateiktus dokumentus (dėl daigumo rodiklio neatitikimo kokybės reikalavimams). Administracinėn atsakomybėn dėl dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai pažeidimų patraukti 8 ūkio subjektai. 8 ūkio subjektams surašyti nutarimai dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas. 8 ūkio subjektams skirti įspėjimai. Piniginių baudų nebuvo paskirta.

Vykdant atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų priežiūrą atlikti 36 planiniai atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų patikrinimai (planuota – 42). 6 planiniai patikrinimai nebuvo atlikti, nes atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai prieš patikrinimą pateikė prašymus juos išbraukti iš Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo bei regioniniai skyriai pateikė tarnybinius pranešimus, kad tiekėjai neatitinka teisės aktų reikalavimų (daugiau kaip 5 metus netiekia rinkai dauginamosios medžiagos).

Vykdant pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą, pagal pateiktus pluoštinių kanapių augintojų prašymus iš 544 deklaruotų pluoštinių kanapių laukų, kurie sudaro 4787,14 ha, (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys) buvo paimta 411 pluoštinių kanapių mėginių ir visuose paimtuose mėginiuose THC koncentracija neviršijo leistinos 0,2 proc. ribos. Dažniausiai pasitaikantys nusižengimai, kai buvo nedeklaruojamas pasėlis ar nepateikiami pranešimai regioniniams skyriams apie numatomas auginti pluoštines kanapes. 2021 metais pluoštinės kanapės buvo auginamos 4625,6 ha (po patikslinimo) plote, kuris yra mažesnis nei deklaruotas plotas, nes ne visi augintojai pranešė regioniniams skyriams apie numatomas auginti pluoštines kanapes.

Dėl įsipareigojimų nesilaikymo auginant pluoštines kanapes 14 ūkio subjektų surašyti nutarimai dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, paskirtos baudos – įspėjimai. Vykdant pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą buvo atlikta 223 patikrinimai (visi neplaniniai, kurio metu buvo surašyti Pluoštinių kanapių sėklos įsigijimo patikros aktai).

Grūdai

Siekiant užtikrinti įstatymų bei kitų su augalininkystės produktais susijusių teisės aktų vykdymą, atlikti 4 patikrinimai, susiję su valstybės rezervo maistinių grūdų būkle ir kokybe, ilgalaikiam saugojimui perkamų kviečių kokybės kontrolė. Valstybės rezerve saugomų grūdų kokybė yra gera.

Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo vykdymą, patikrinti 2 licencijuoti grūdų sandėliai, kuriems 2003 m. ir 2019 m. išduotos licencijos verstis licencijuotų sandėlių veikla. Žymių trūkumų jų veikloje nenustatyta, vieno patikrinimo metu pateikta pastaba dėl galiojančio Lietuvos standarto įsigijimo ir 2 veiklos gerinimo rekomendacijos.

Atlikti 26 grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimai (25 planiniai, 1 neplaninis). Patikrinimų metu atlikti kontroliniai 57 grūdų ėminių kokybės vertinimai bei įvertintas atsiskaitymo. su grūdų pardavėjais už superkamus grūdus dokumentų teisingumas, atitiktis teisės aktų reikalavimams. Per planinius patikrinimus buvo pateikta 1 rekomendacija dėl grūdų supirkėjo laboratorijos duomenų žurnalo, nurodant papildomai įrašyti nustatytų šiukšlinių priemaišų kiekį.

PASTABA. Ištrauka iš Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos ataskaitos 


Naujienų prenumerata